Kallelse till årsstämma i MobiPlus AB (publ)

Kallelse till årsstämma i MobiPlus AB (publ) Aktieägarna i MobiPlus AB (publ), org.nr 556823-2465 (“Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Ekonomivägen 6 i Askim. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels senast onsdagen den 24 …

MobiPlus AB: Information kring MobiPlus AB:s (publ) likviditetssituation med anledning av inställd extra bolagsstämma

MobiPlus AB: Information kring MobiPlus AB:s (publ) likviditetssituation med anledning av inställd extra bolagsstämma Med anledning av att Mobiplus AB ställde in den extra bolagsstämman tisdag den 26 maj där styrelsens förslag om nyemission inte skulle ha bifallits med erforderlig majoritet lämnas nedanstående redogörelse över bolagets likviditetssituation och framtid. Som tidigare kommunicerats befinner sig Mobiplus-koncernen …

MobiPlus AB: MobiPlus AB (publ) ställer in extra bolagsstämman 26 maj 2020

MobiPlus AB: MobiPlus AB (publ) ställer in extra bolagsstämman 26 maj 2020 Styrelsen har informerats om att bolagets majoritetsägare inte kommer att bifalla styrelsens förslag till företrädesemission. Därmed har styrelsen beslutat sig för att återta förslaget om företrädesemission samt förslagen om upphävande av de av extra bolagsstämman den 13 februari 2020 fattade besluten om företrädesemission …

MobiPlus AB: Uppdatering av förslag till dagordning inför extra bolagsstämma 26 maj 2020

MobiPlus AB: Uppdatering av förslag till dagordning inför extra bolagsstämma 26 maj 2020 Dagordningen intagen i kallelsen kompletteras med anledning av att aktieägare Fredrik Alsgren vill få följande ärenden behandlade; (i) val av styrelse, (ii) utseende av särskild granskare och (iii) upphävande av tidigare fattat styrelsebeslut. Dessa sakfrågorna kommer att behandlas efter att de i …

Kallelse till extra bolagsstämma i MobiPlus AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i MobiPlus AB (publ) Aktieägarna i MobiPlus AB (publ), org.nr 556823-2465 (“Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagstämma tisdagen den 26 maj 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Ekonomivägen 6 i Askim. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels …

Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2020

Siffror i sammandrag Koncernen Första kvartalet 2020-01-01 – 2020-03-31 – Nettoomsättningen uppgick till 7 384 TSEK (9 931 TSEK) – Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 195 TSEK* (770 TSEK) – Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -408 TSEK* (24 TSEK) – Resultatet per aktie uppgick till -0,068 SEK* (0,004 SEK) – Likvida medel vid periodens slut …

Årsstämman uppskjuten pga coronaviruset

Styrelsen i Mobiplus har beslutat att skjuta upp årsstämman i syfte att minska spridningsrisken av coronaviruset. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 19 maj 2020, men den kommer istället att äga rum den 30 juni 2020 kl. 10.00. Stämman kommer att hållas i bolagets lokaler i Sisjön. Separat kallelse kommer att publiceras senast fyra …

Förändring av styrelsen i Mobiplus

Efter bolagets extra stämma 13 februari 2020 gjordes en felaktig registrering av Niclas Bergkvist till styrelsen och som ordförande. Detta har korrigerats och Niclas Bergkvist ingår alltså ej i bolagets styrelse. Niclas meddelar emellertid att han ställer sig positiv till att åter föreslås till bolagets styrelse efter att huvudägarna kommit överens och bolaget kunnat stärka …

Mobiplus avbryter företrädesemissionen

Med anledning av att aktieägarna Fredrik Alsgren och Kenneth Jansson klandrat besluten om nyemission som togs på extra bolagsstämma den 13 februari 2020 vilket stoppat handeln i bolagets Uniträtter och betalt tecknade Units, har styrelsen beslutat att avbryta den pågående företrädesemissionen. Tingsrätten avslog under gårdagen Fredrik Alsgren och Kenneth Janssons begäran om att tingsrätten ska …

Information kring Mobiplus likviditetssituation

Med anledning av att aktieägarna Fredrik Alsgren och Kenneth Jansson klandrat besluten om nyemission som togs på extra bolagsstämma den 13 februari 2020 vilket stoppat handeln i bolagets aktie, Uniträtter och betalt tecknade Units, har det uppstått oklarheter kring bolagets fortsatta finansiering. Styrelsen lämnar följande redogörelse över den finansiella situationen. Mobipluskoncernen befinner sig i en …