Investeringsinformation / Mobiplus AB

Kallelse till extra bolagsstämma i MobiPlus AB (publ)

Styrelsen i Mobiplus AB (publ), org.nr 556823-2465 (“Bolaget”), kallar härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 februari 2020 klockan 10:00 i Mobiplus lokaler på Ekonomivägen 6, 436 33 Askim.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 7 februari 2020; och
 2. dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Bolaget senast måndagen den 10 februari 2020. Anmälan ska ske skriftligt till Mobiplus AB (publ), Ekonomivägen 6, 436 33 Askim, märkt “Extra bolagsstämma 2020” eller genom e-post till ekonomi@mobiplus.se, med rubrik “Extra bolagsstämma 2020”. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde uppges.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd per fredagen den 7 februari 2020,  vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

 

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Bolagets hemsida, www.mobiplusgroup.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär det och som uppger sin postadress.

 

Antal aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 5 958 939 aktier, varvid varje aktie har en röst. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

 

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en justeringsperson.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Styrelsens förslag till företrädesemission samt kvittning av fordringar.
 7. Styrelsens förslag om att anta ny bolagsordning för bolaget.
 8. Styrelsens förslag till styrelsesammansättning.
 9. Beslut om bemyndigande till styrelsen.
 10. Stämman avslutas.

 

Fullständiga förslag till beslut och fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adressen enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.mobiplusgroup.se, senast tre veckor före extra bolagsstämman. Kopior på handlingar kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

2 januari 2020 i Göteborg
Mobiplus AB (publ)
Styrelsen

 

MobiPlus AB: Styrelsens förslag till beslut på extra bolagsstämma i MobiPlus AB (publ)

Styrelsen i MobiPlus har tidigare kallat till extra bolagstämma den 13 februari 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler. Se tidigare pressmeddelande per den 2 januari 2020. Nedan följer styrelsens förslag till dagordning samt beslutspunkter.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en justeringsperson.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Styrelsens förslag till företrädesemission samt kvittning av fordringar.
7. Styrelsens förslag om att anta ny bolagsordning för bolaget.
8. Styrelsens förslag till styrelsesammansättning.
9. Beslut om bemyndigande till styrelsen.
10. Stämman avslutas.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 6. Förslag till företrädesemission:

Styrelsen föreslår stämman att besluta om en företrädesemission där varje aktie ger en (1) teckningsrätt. Varje teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna (1) unit bestående av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att i november månad 2020 teckna ytterligare en aktie till ett pris som baseras på 70 procent av genomsnittligt vägd kurs på bolagets aktie under perioden 2–13 november 2020. Teckningskurs för en unit ska vara 0,80 SEK. Företrädesemissionen innebär att det tillkommer maximalt 11 916 000 aktier i samband med emissionen och ytterligare 11 916 000 aktier kan tillkomma i samband med optionslösen. Det innebär att aktiekapitalet kan öka med 1 489 500 SEK,
till 2 234 250 SEK i samband med emissionen. Aktierna ska ge rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2019. Teckningsperioden för nyemissionen föreslås vara 26 februari – 12 mars 2020.

Förslag till kvittningsemission

Styrelsen föreslår stämman att besluta om en kvittningsemission om 6 000 000 aktier där skulder som bolaget har kvittas mot aktier till en kurs av 0.40 SEK per aktie, vilket innebär att bolaget kan minska sin skuldbörda med upp till 2 400 000 SEK. Kvittningsemissionen kan maximalt innebära att aktiekapitalet ökar med 750 000 SEK. Aktierna ska ha rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2019.

 

Punkt 7. Förändring av bolagsordningen:

§ 4 gällande bolagets aktiekapital, där gränserna föreslås ändras från lägst 500 000 kronor och högst
2 000 000 kronor, till lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

§ 5 gällande antalet aktier, där gränserna föreslås ändras från lägst 4 000 000 och högst 16 000 000, till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 aktier.

 

Punkt 8 – Styrelse:
Förslag – Niclas Bergkvist återinträder i styrelsen, i övrigt sitter befintliga ledarmöten Calle Mörck, Stefan Carlén och Ronni Larsson kvar fram tills nästa årsstämma.

 

Punkt 9 – Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att kunna göra mindre justeringar av besluten för att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.

 

Göteborg, 2020-01-23
Styrelsen för MobiPlus AB (publ)

 

Mobiplus är ett företag som erbjuder kunderna helhetslösningar inom digital marknadsföring

MobiPlus jobbar med en helt egenutvecklad digital plattform vilket gör att de inte har några licenskostnader.

MobiPlus verkar på en fragmenterad marknad som är i kraftig tillväxt, vilket ger möjligheter till förvärv. Bara under 2017 genomfördes tre förvärv.

MobiPlus har under de senaste åren ökat omsättningen kraftigt och kommer även framöver att växa både organiskt och genom företagsförvärv.

MobiPlus har en stabil bas och har börjat trimma kostnaderna för att öka lönsamheten utan att tumma på kvalitén.