Investeringsinformation / Mobiplus AB

Kallelse till årsstämma i MobiPlus AB (publ)

Aktieägarna i MobiPlus AB (publ), org.nr 556823-2465 (“Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Ekonomivägen 6 i Askim.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels senast onsdagen den 24 juni 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta vid stämman senast onsdagen den 24 juni 2020. Anmälan ska ske skriftligt till MobiPlus AB (publ), Ekonomivägen 6, 436 33 Askim, märkt “Årsstämma 2020” eller genom e-post till ekonomi@mobiplus.se, med rubrik “Årsstämma 2020”.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud (högst två) eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling om personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 24 juni 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman skickas till MobiPlus AB, Ekonomivägen 6, 436 33 Askim. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.mobiplusgroup.se.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av förslag till dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om:
  • i) fastställande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  • ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda den fastställda balansräkningen.
  • iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämman.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 11. Val av styrelse och revisor.
 12. Val av styrelseordförande.
 13. Förslag från aktieägare Fredrik Alsgren avseende hävande av tidigare fattat styrelsebeslut.
 14. Förslag från aktieägare Fredrik Alsgren avseende utseende av särskild granskare.
 15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Ärende 14 – Förslag från aktieägare Fredrik Alsgren avseende utseende av särskild granskare. Aktieägare Fredrik Alsgren föreslår att årsstämman fattar beslut om utseende av särskild granskare. Temat ska vara att granska bolagets (och dotterbolagens) förvaltning och räkenskaper under 2019 med särskilt fokus på Q2 och framåt. Vidare skall fokus särskilt läggas på de åtgärder som gjorts samt hur styrelsen agerat i fråga om en möjlig emission gentemot aktieägarna.

Avseende ärende 13 avser aktieägaren att senast vid stämman precisera sitt förslag.

Övrig information

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 5 958 939. Samtliga aktier är av samma aktieslag och Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt revisionsberättelse och redovisningshandlingar jämte fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före årsstämman. Kopior av ovanstående handlingar kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida: www.mobiplusgroup.se.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Information med anledning av Covid-19

Som en försiktighetsåtgärd avser Bolaget att hålla stämman kort och effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas på plats. Aktieägare som har influensaliknande symptom, har befunnit sig i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp bör överväga att inte medverka fysiskt på årsstämman. I ovan beskrivna fall, föreslår Bolaget att aktieägaren deltar på stämman genom ombud eller liknande.

Göteborg i juni 2020
Styrelsen för MobiPlus AB (publ)

För ytterligare information

Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

Mobiplus är ett företag som erbjuder kunderna helhetslösningar inom digital marknadsföring

MobiPlus jobbar med en helt egenutvecklad digital plattform vilket gör att de inte har några licenskostnader.

MobiPlus verkar på en fragmenterad marknad som är i kraftig tillväxt, vilket ger möjligheter till förvärv. Bara under 2017 genomfördes tre förvärv.

MobiPlus har under de senaste åren ökat omsättningen kraftigt och kommer även framöver att växa både organiskt och genom företagsförvärv.

MobiPlus har en stabil bas och har börjat trimma kostnaderna för att öka lönsamheten utan att tumma på kvalitén.