Bolagsstämman kunde inte fullföljas då årsredovisningen inte kunde fastställas. Representant för bolagets huvudägare önskar genomlysning av dotterbolagens årsredovisningar samt få klarhet i bakgrunden till den tidigare kommunicerade skuld som är förfallen, innan beslut om fastställelse kan fattas. Detta innebär att dispositionen av bolagets resultat och ansvarsfrihet för styrelseledamöter samt verkställande direktör kommer att bordläggas till en extra stämma som kommer att kallas till inom kort. Förslaget om särskild granskare har även det bordlagts till den extra stämman. Stämman har idag valt en ny styrelse som tillträder 1/7 2020 och som består av ledamöterna Fredrik Alsgren (ordf.), Kenneth Alsgren och Kenneth Jansson.

Göteborg i juni 2020
Styrelsen MobiPlus AB (publ)

För ytterligare information
Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30/6 2020.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

‹ Tillbaka