MobiPlus AB: Uppdatering av förslag till dagordning inför extra bolagsstämma 26 maj 2020

Dagordningen intagen i kallelsen kompletteras med anledning av att aktieägare Fredrik Alsgren vill få följande ärenden behandlade; (i) val av styrelse, (ii) utseende av särskild granskare och (iii) upphävande av tidigare fattat styrelsebeslut. Dessa sakfrågorna kommer att behandlas efter att de i kallelsen redan intagna punkterna på dagordningen har behandlats.

Förslag till ny dagordning

 1. Bolagsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av förslag till dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om att upphäva det av extra bolagstämman den 13 februari 2020 fattade beslutet att anta ny bolagsordning
 8. Beslut om
  • i. att upphäva det av extra bolagsstämman den 13 februari 2020 fattade beslutet om företrädesemission; och
  • ii. företrädesemission
 9. Val av styrelse
 10. Utseende av särskild granskare
 11. Upphävande av tidigare fattat styrelsebeslut
 12. Bolagsstämmans avslutande

Göteborg, 13 maj 2020
Styrelsen Mobiplus AB

För ytterligare information

Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13/5 2020.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

‹ Tillbaka