MobiPlus AB: MobiPlus AB (publ) ställer in extra bolagsstämman 26 maj 2020

Styrelsen har informerats om att bolagets majoritetsägare inte kommer att bifalla styrelsens förslag till företrädesemission. Därmed har styrelsen beslutat sig för att återta förslaget om företrädesemission samt förslagen om upphävande av de av extra bolagsstämman den 13 februari 2020 fattade besluten om företrädesemission samt att anta ny bolagsordning.

Till följd av detta beslutar styrelsen att ställa in den extra bolagsstämman 26 maj 2020. Styrelsen avser nu att fortsatt undersöka möjligheterna till att stärka bolagets finansiella situation.

Göteborg, 2020-05-25
Styrelsen för MobiPlus AB (publ)

För ytterligare information

Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25/5 2020.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

‹ Tillbaka