MobiPlus AB: Information kring MobiPlus AB:s (publ) likviditetssituation med anledning av inställd extra bolagsstämma

MobiPlus AB: Information kring MobiPlus AB:s (publ) likviditetssituation med anledning av inställd extra bolagsstämma Med anledning av att Mobiplus AB ställde in den extra bolagsstämman tisdag den 26 maj där styrelsens förslag om nyemission inte skulle ha bifallits med erforderlig majoritet lämnas nedanstående redogörelse över bolagets likviditetssituation och framtid. Som tidigare kommunicerats befinner sig Mobiplus-koncernen …

MobiPlus AB: MobiPlus AB (publ) ställer in extra bolagsstämman 26 maj 2020

MobiPlus AB: MobiPlus AB (publ) ställer in extra bolagsstämman 26 maj 2020 Styrelsen har informerats om att bolagets majoritetsägare inte kommer att bifalla styrelsens förslag till företrädesemission. Därmed har styrelsen beslutat sig för att återta förslaget om företrädesemission samt förslagen om upphävande av de av extra bolagsstämman den 13 februari 2020 fattade besluten om företrädesemission …

MobiPlus AB: Uppdatering av förslag till dagordning inför extra bolagsstämma 26 maj 2020

MobiPlus AB: Uppdatering av förslag till dagordning inför extra bolagsstämma 26 maj 2020 Dagordningen intagen i kallelsen kompletteras med anledning av att aktieägare Fredrik Alsgren vill få följande ärenden behandlade; (i) val av styrelse, (ii) utseende av särskild granskare och (iii) upphävande av tidigare fattat styrelsebeslut. Dessa sakfrågorna kommer att behandlas efter att de i …

Kallelse till extra bolagsstämma i MobiPlus AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i MobiPlus AB (publ) Aktieägarna i MobiPlus AB (publ), org.nr 556823-2465 (“Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagstämma tisdagen den 26 maj 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Ekonomivägen 6 i Askim. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels …

Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2020

Siffror i sammandrag Koncernen Första kvartalet 2020-01-01 – 2020-03-31 – Nettoomsättningen uppgick till 7 384 TSEK (9 931 TSEK) – Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 195 TSEK* (770 TSEK) – Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -408 TSEK* (24 TSEK) – Resultatet per aktie uppgick till -0,068 SEK* (0,004 SEK) – Likvida medel vid periodens slut …