Mobiplus: Mobiplus AB (publ) har mottagit klander av bolagsstämmobeslut

Mobiplus AB (publ) har mottagit stämningsansökan avseende klander av bolagsstämmobeslut samt uppdatering av finansiell situation. Mobiplus har mottagit en stämningsansökan från aktieägarna Fredrik Alsgren och Kenneth Jansson avseende klander av beslut fattade av den extra bolagsstämman i Mobiplus den 13 februari 2020 vilket riskerar stoppa bolagets nödvändiga kapitalanskaffning. Styrelsen för Mobiplus kallade den 2 januari …

Kommuniké från extra bolagsstämma i Mobiplus AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Mobiplus AB (publ) som hölls den 13 februari 2020 togs följande beslut: – Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag, att ändra gränserna för bolagets aktiekapital samt antalet aktier i bolagsordningen enligt följande: §4 bolagets aktiekapital ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor, till …

Beslut om företrädesemission i Mobiplus AB (publ)

Den extra bolagsstämman idag, torsdag den 13 februari, beslöt bland annat att genomföra en företrädesemission. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Mobiplus 4,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionen kommer om den blir fulltecknad att lösa den ansträngda likviditetssituationen bolaget har haft de senaste månaderna. Emissionskostnaderna beräknas till 0,56 MSEK. Emissionen är säkerställd till 82% genom teckningsåtaganden …

Bokslutskommuniké Mobiplus AB (publ) Q4 2019

Siffror i sammandrag Koncernen Hela året (2019-01-01 – 2019-12-31) – Nettoomsättningen för hela året uppgick till 34 020 816 SEK (39 189 178 SEK*) – Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -459 512 SEK** (-3 519 411 SEK***) – Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -9 233 047 SEK**** (-6 858 151 SEK***) – Resultatet per aktie uppgick …

MobiPlus AB: Styrelsens förslag till beslut på extra bolagsstämma i MobiPlus AB (publ)

Styrelsen i MobiPlus har tidigare kallat till extra bolagstämma den 13 februari 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler. Se tidigare pressmeddelande per den 2 januari 2020. Nedan följer styrelsens förslag till dagordning samt beslutspunkter. Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande …

Uppdatering om bolagets finansiella situation

Mobiplus har per dagens datum likvida medel om cirka 1,44 Mkr. Bolagets finansiella situation har tillfälligt förbättras i och med att kreditgivare har beviljat amorteringsfrihet under tre månader (med retroaktiv start 8 januari 2020). Bolaget och styrelsen bedömer att likvida medel räcker åtminstone fram till mars 2020, givet att bolaget håller den försäljningstakt som man …

Kallelse till extra bolagsstämma i MobiPlus AB (publ)

Styrelsen i Mobiplus AB (publ), org.nr 556823-2465 (”Bolaget”), kallar härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 februari 2020 klockan 10:00 i Mobiplus lokaler på Ekonomivägen 6, 436 33 Askim. Rätt att deltaga och anmälan Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen …

MobiPlus AB: Styrelsen i MobiPlus AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma

Styrelsen i Mobiplus AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma. Styrelsen kommer föreslå för stämman att genomföra en emission, detta för att förbättra bolagets finansiella ställning och investera i programvaruutveckling. Emissionen kommer föreslås ske med företrädesrätt till befintliga aktieägare och företrädesrätt sker i förhållande till det antal aktier som innehavs. Det kommer även föreslås …

Uppdatering om bolagets finansiella situation

Mobiplus har per dagens datum likvida medel om cirka 1,57 Mkr. Bolaget och styrelsen bedömer att likvida medel räcker januari 2020 ut, givet att bolaget håller den försäljningstakt som man gör för tillfället. Styrelsen fortsätter förhandlingarna i syfte att hitta en lösning avseende bolagets finansiering, såväl kortsiktigt som långsiktigt. För ytterligare information Calle Mörck, (tf) …

Styrelseledamot avgår på egen begäran

Styrelseledamot Fredrik Alsgren avgår ur bolagets styrelse på egen begäran. För ytterligare information Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB Telefon: 031-387 07 75 E-post: calle@mobiplus.se www.mobiplusgroup.se Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5/12 2019. Kort om …