Bokslutskommuniké Mobiplus AB (publ) Q4 2019

Siffror i sammandrag Koncernen Hela året (2019-01-01 – 2019-12-31) – Nettoomsättningen för hela året uppgick till 34 020 816 SEK (39 189 178 SEK*) – Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -459 512 SEK** (-3 519 411 SEK***) – Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -9 233 047 SEK**** (-6 858 151 SEK***) – Resultatet per aktie uppgick …

MobiPlus AB: Styrelsens förslag till beslut på extra bolagsstämma i MobiPlus AB (publ)

Styrelsen i MobiPlus har tidigare kallat till extra bolagstämma den 13 februari 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler. Se tidigare pressmeddelande per den 2 januari 2020. Nedan följer styrelsens förslag till dagordning samt beslutspunkter. Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande …

Uppdatering om bolagets finansiella situation

Mobiplus har per dagens datum likvida medel om cirka 1,44 Mkr. Bolagets finansiella situation har tillfälligt förbättras i och med att kreditgivare har beviljat amorteringsfrihet under tre månader (med retroaktiv start 8 januari 2020). Bolaget och styrelsen bedömer att likvida medel räcker åtminstone fram till mars 2020, givet att bolaget håller den försäljningstakt som man …

Kallelse till extra bolagsstämma i MobiPlus AB (publ)

Styrelsen i Mobiplus AB (publ), org.nr 556823-2465 (”Bolaget”), kallar härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 februari 2020 klockan 10:00 i Mobiplus lokaler på Ekonomivägen 6, 436 33 Askim. Rätt att deltaga och anmälan Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen …