Siffror i sammandrag

Koncernen

Första kvartalet 2020-01-01 – 2020-03-31
– Nettoomsättningen uppgick till 7 384 TSEK (9 931 TSEK)
– Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 195 TSEK* (770 TSEK)
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -408 TSEK* (24 TSEK)
– Resultatet per aktie uppgick till -0,068 SEK* (0,004 SEK)
– Likvida medel vid periodens slut 715 TSEK (1 150 TSEK)

Antal aktier: 5 958 939 (5 958 939)

Siffror i parentes avser motsvarande period 2019

Moderbolaget

Första kvartalet 2020-01-01 – 2020-03-31
– Nettoomsättningen uppgick till 1 122 TSEK (1 654 TSEK)
– Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -797 TSEK* (-616 TSEK)
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -940 TSEK* (-718 TSEK)

Siffror i parentes avser motsvarande period 2019* Resultatet är belastat med cirka -500 TSEK i emissionskostnader och ytterligare omkostnader i samband med bestridande av avbruten företrädesemission.

VD har ordet

Första kvartalet 2020 har varit en turbulent period med Covid-19 som blixtsnabbt förändrade vardagen runt om i världen för både företag och privatpersoner. För många är det ett stålbad av helt nya dimensioner som ingen av oss riktigt vet när det tar slut. Jag är dock säker på att det kommer ta slut. Och jag tror också att håller vi ihop nu och fortsätter arbetet med kontinuerliga förbättringar, så kommer vi ut starkare än någonsin på andra sidan.

Vårt samhälle och ekonomi står inför förändringar av exceptionella mått, vilket ställer högre krav på oss som bolag att vara agila i vårt kunderbjudande för att kunna möta våra kunders efterfrågan, preferenser och behov post-Corona. Bolaget ser även över alternativa vägar och möjligheter för att på bästa sätt fortsätta bedriva verksamheten under dessa något speciella förhållanden som just nu råder på marknaden. Min egen förhoppning är att det kommer att börja lätta lite under sommaren för att åter kunna ta fart igen till hösten.

Glädjande nog kan vi meddela att Mobiplus gör ett förhållandevis bra Q1 och vi visar ett positivt driftsresultat på 195 TSEK (EBITDA). Dessutom känns det skönt att under rådande omständigheter kunna presentera ett positivt resultat på ca 92 TSEK (EBT), detta efter att det rensats från jämförelsestörande poster hänförliga till den klandrade och därmed uteblivna emissionen. Det här visar att det besparingsprogram som initierats under det tredje kvartalet 2019 och framåt givit förväntade resultat. Vi sitter nu i en tajtare kostym jämfört med för ett år sedan och därmed bättre rustade för framtiden. Vi började se lite avtagande aktivitet inom fysisk retail under slutet av perioden, framför allt inom butik- och restaurangsektorn. Samtidigt har e-handelssegmentet stått sig förhållandevis bra till följd av omställningar i marknaden. Det är ju en sak som gör att vi känner oss väldigt bra positionerade inom Mobiplus, då vårt huvudfokus framåt är att stötta bolag i deras digitala marknadsföring och försäljning online via nätet.

Försäljningen i Q1 har varit relativt bra och vi har lyckats landa flera order både inom retail och e-handel. Dock har vissa order skjutits på framtiden till följd av osäkerheten i marknaden. Vi märker att vissa kunder inom olika branscher börjar få svårare att ta beslut då ovissheten just nu är stor på många skilda plan. Vi fortsätter med en dynamisk kundkontakt för att ha optimala lösningar på plats när beslut är redo att tas. Av den anledningen har vi även korttidspermitterat personal för att bättre kunna hantera dagens och framtida förhållanden orsakat av Covid-19.

Mobiplus höll extra bolagsstämma 13 februari där stämman och aktieägarna röstade fram en emission som senare klandrades. Emissionen tvingades till följd av detta klander avbrytas, den uteblivna emissionen belastar kvartalets resultat med drygt 500 TSEK. Exklusive emissionskostnader påvisar bolaget ett positivt resultat före skatt för perioden. Styrelsen har sedan Q3 2019 jobbat aktivt med att hitta lösningar till att kapitalisera upp bolaget och säkerställa både kortsiktig likviditet och långsiktig uthållighet. Flera beslut och förslag har under tidens gång presenterats och genomförts i form av emission, besparings- och effektiviseringspaket. Styrelsen arbetar fortsatt aktivt med att få fram en hållbar lösning som ska gå att genomföra med stämmans godkännande. Bolaget behöver ta in kapital dels för att förbättra kassalikviditeten som varit stressad senaste tiden men även för att balansera vissa kortsiktiga åtaganden som verksamheten ej fullt lyckats bära på egen hand. Förhoppningen är även att investera i vidareutveckling av egen programvara, vilket på sikt ska möjliggöra en kontrollerad lönsam tillväxt då alla pusselbitar är på plats.

Vi tar oss nu tid att planera och förbereda inför framtiden så att verksamheten kan få en flygande start när affärerna kommer igång på riktigt igen. Ni som var med under senaste finanskrisen vet hur fort det startade upp i april 2009. Det kommer kanske inte gå lika fort denna gång men det kommer fortfarande vara väldigt kraftfullt när det väl börjar vända. Jag vill tacka alla i personalen som verkligen steppat upp under dessa svåra tider och nu jobbar vi tillsammans vidare för att komma ut stärkta på andra sidan.

Ta hand om er och de närmaste, håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena.
Calle Mörck, (tf) VD

Väsentliga händelser under perioden

  • Covid-19 rapporteras i Sverige och runt om i världen.
  • Extra bolagsstämma 13/2 2020.
  • Företrädesemission påbörjas medteckningsperiod 26/2 – 12/3 2020.
  • Spotlight Stock Market stoppar tillfälligt handeln i aktie, uniträtt och betald tecknad unit 12/3 2020.
  • Företrädesemissionen avbryts 12/3 2020 till följd av klander.
  • Styrelse och VD arbetar aktivt med att säkerställa bolagets kort- och långsiktiga finansiering.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Ansökan om och beviljad korttidspermittering.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapportdatum
Halvårsrapport – 19/8 2020

Datum för årsstämma
30/6 2020

För ytterligare information

Calle Mörck, (tf) VD Mobiplus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5/5 2020.

Kort om MobiPlus

Mobiplus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Koncernen erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper bolagen kunderna med hela den digitala marknadsföringen. Koncernen tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos kunderna kan Mobiplus erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

Läs som pdf

‹ Tillbaka