Årsredovisning för MobiPlus AB (publ) och komplettering till kallelse till bolagsstämma

Se årsredovisning som bifogad pdf-fil. Enligt kallelsen till årsstämma som publicerades den 16 april 2019, kompletteras härmed kallelsen till årsstämma med nedanstående punkter till förslag på stämman; 8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämman. MobiPlus AB (publ) föreslår att styrelsen …

MobiPlus AB: Kallelse till årsstämma i MobiPlus AB (publ)

Aktieägarna i MobiPlus AB (publ), 556823-2465, kallas till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Ekonomivägen 6, i Askim. Anmälan mm För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2019, dels anmäla sitt …

MobiPlus tar ytterligare steg för att stärka helhetserbjudandet

För att stärka den enhetliga profilen och det enhetliga kunderbjudandet inom digitala tjänster kommer MobiPlus fusionera bolag samt avyttra icke-digitala affärsområden.   I linje med den uppdaterade affärsplan och profilering som tagits fram under 2018 har MobiPlus tagit ett par beslut för att renodla och öka enkelheten för bolagets kunder.   Det första steget är …

Korrigering av Bokslutskommuniké 2018 MobiPlus AB (publ). Q4 2018

Sedan bokslutskommunikén avlämnades per 2019-01-29 har den korrigerats enligt följande: Resultaträkning Inköp av handelsvaror har ökat med 259 698 kr, från -15 950 821 kr till -16 210 519 kr Övriga externa kostnader har ökat med 53 325 kr, från -8 444 119 kr till -8 497 444 kr. Därmed har rörelseresultatet minskat med 313 023 kr, från -6 545 128 kr till -6 858 151 kr. Balansräkning Konvertibeln har …