Årsredovisning för MobiPlus AB (publ) och komplettering till kallelse till bolagsstämma

Årsredovisning Mobiplus 2017 Se årsredovisning som bifogad pdf-fil. Enligt kallelsen till årsstämma som publicerades den 16 april, kompletteras härmed kallelsen till årsstämma med nedanstående punkter till förslag på stämman;   8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämman. MobiPlus AB (publ) föreslår …