Med anledning av att aktieägarna Fredrik Alsgren och Kenneth Jansson klandrat besluten om nyemission som togs på extra bolagsstämma den 13 februari 2020 vilket stoppat handeln i bolagets aktie, Uniträtter och betalt tecknade Units, har det uppstått oklarheter kring bolagets fortsatta finansiering. Styrelsen lämnar följande redogörelse över den finansiella situationen.

Mobipluskoncernen befinner sig i en kortsiktigt besvärlig ekonomisk situation där likvida medel är begränsade. Med rätt åtgärder och tillskott av likvida medel har bolaget goda möjligheter att vända situationen. Vid en djupare analys av kassaflödet och genom att förhandla med kreditgivare har styrelsen gjort bedömningen att de likvida medlen kommer att räcka fram till utgången av april 2020. Den ytterligare tid som styrelsen fått innan de likvida medlen är slut ger mer handlingsutrymme för att finna hållbara långsiktiga finansieringslösningar.

Styrelsen söker i första hand att återuppta handeln i utställda Uniträtter och betalt tecknade Units för att genomföra den påbörjade emissionen. För att det ska vara görligt måste det kunna säkerställas att emissionen går att registrera inom för aktieägarna rimlig tid. Utifrån att besluten om nyemission fattade den 13 februari 2020 är klandrade undersöker styrelsen denna möjlighet och förväntas kunna lämna besked under innevarande vecka.

Skulle det vara oklart om en registrering av emissionen är möjlig kommer den att avblåsas och styrelsen kommer att kalla till ny stämma för att fatta nya beslut om företrädesemission eller riktad emission. Styrelsen vill helst att alla aktieägare ska få möjlighet att delta i en emission, men på grund av tidsmässiga faktorer kan det bli tvunget att vända sig till en eller ett fåtal investerare för att rädda bolaget.

Bolagets ledning och styrelse för löpande en dialog med Spotlight Stock Market om förutsättningarna att återuppta handeln i Mobiplus aktie, och om att fullfölja pågående nyemission, som också kräver att handel i Uniträtter och betalt tecknade Units återupptas.

Styrelsens förhoppning är att det ska gå att tillföra de medel som krävs innan april månads utgång. Styrelsen gör allt som står i dess makt för att det ska ske på ett för befintliga aktieägares bra sätt. Situationen är allvarlig men den ska lösas.

 

För ytterligare information

Calle Mörck, (tf) VD Mobiplus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

 

Denna information är sådan information som Mobiplus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2020.

 

Kort om Mobiplus

Mobiplus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Koncernen erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper bolagen kunderna med hela den digitala marknadsföringen. Koncernen tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos kunderna kan Mobiplus erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

 

Läs som pdf

‹ Tillbaka