Idag inleds teckningstiden i MobiPlus AB:s företrädesemission

Idag, den 29 januari 2018, inleds teckningstiden i MobiPlus AB:s (”MobiPlus”) företrädesemission. Teckningstiden löper till och med den 14 februari 2018. Vid fulltecknad emission tillförs MobiPlus cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Teckningsåtaganden har gjorts till 53 procent av emissionen av huvudägare och styrelseledamöter. Memorandum och anmälningssedel finns tillgängligt på MobiPlus (www.mobiplus.se), AktieTorgets …

Bokslutskommuniké MobiPlus AB (publ) Q4 2017

Siffror i sammandrag Koncernen Hela året (2017-01-01 – 2017-12-31) – Intäkterna för hela året uppgick till 25 452 088 SEK – Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 430 706 SEK – Rörelseresultatet före skatt uppgick till (EBIT) -872 363 SEK – Resultatet före skatt uppgick till (EBT) -1 293 017 SEK – Resultatet per aktie uppgick till …

Kallelse till extra bolagsstämma i MobiPlus AB (Publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MOBIPLUS AB (PUBL) Styrelsen i MobiPlus AB (publ), 556823-2465, (”Bolaget”) kallar till extra bolagsstämma tisdagen den 20 februari 2018 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Stora Åvägen 21, i Askim.   Anmälan m.m. För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear …

MobiPlus genomför nyemmision

Styrelsen i MobiPlus AB (publ) har med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 30 november 2017 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Teckningsåtaganden har gjorts till 53 procent av emissionen av huvudägare och styrelseledamöter. I slutet av december …