MobiPlus AB: Information kring MobiPlus AB:s (publ) likviditetssituation med anledning av inställd extra bolagsstämma

Med anledning av att Mobiplus AB ställde in den extra bolagsstämman tisdag den 26 maj där styrelsens förslag om nyemission inte skulle ha bifallits med erforderlig majoritet lämnas nedanstående redogörelse över bolagets likviditetssituation och framtid.

Som tidigare kommunicerats befinner sig Mobiplus-koncernen i en besvärlig ekonomisk situation där likvida medel är begränsade. Från Q1-rapporten 2020 framgår det att bolaget påvisar ett smärre positivt kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital under årets första kvartal. Däremot har bolaget skulder till bank och andra kreditgivare som varit med och finansierat vissa av tidigare gjorda förvärv, samt tilläggsköpeskilling gällande ett av de gjorda förvärven som är förfallna. Med det överskott som genereras från den löpande verksamheten, före förändringar i rörelsekapital, finns i dagsläget ingen möjlighet att betala dessa förfallna skulder vilket gör att styrelsen måste förhandla med parterna om ytterligare kredittid och anstånd med amorteringar. Hur brådskande behovet av kapitaltillskott är beror på utgången av förhandlingarna med fordringsägarna.

Utöver ovanstående förfallna skulder finns ett behov av ytterligare kapital för att utveckla bolagets integrationsplattform som skulle kunna ge ett mycket starkt erbjudande mot såväl befintliga som nya kunder och lyfta bolagets lönsamhet.

Den inställda bolagsstämman innebär att bolaget inte i dagsläget har möjligheter att göra rätt mot ovan nämnda finansiärer och inte heller har möjlighet att utveckla nästa generations plattform. Styrelsen arbetar intensivt med att försöka lösa bolagets finansiella situation och även den bakomliggande ägarsituationen som för närvarande förlamar styrelsens möjligheter att agera.

Styrelsen har för avsikt att fortlöpande informera om händelseutvecklingen.

Göteborg, 2020-05-29
Styrelsen för MobiPlus AB (publ)

För ytterligare information

Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29/5 2020.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

‹ Tillbaka