Med anledning av att aktieägarna Fredrik Alsgren och Kenneth Jansson klandrat besluten om nyemission som togs på extra bolagsstämma den 13 februari 2020 vilket stoppat handeln i bolagets Uniträtter och betalt tecknade Units, har styrelsen beslutat att avbryta den pågående företrädesemissionen.

Tingsrätten avslog under gårdagen Fredrik Alsgren och Kenneth Janssons begäran om att tingsrätten ska förbjuda verkställighet. Tingsrättens skäl för detta är att de bedömer att Fredrik Alsgren och Kenneth Jansson inte visat sannolika skäl för sin talan om klander. Målet om klander kommer att fortsätta. Dock ger tingsrättens ställningstagande en fingervisning om att det som Fredrik Alsgren och Kenneth Jansson anfört till stöd för sin talan inte räcker.

Bolagsverket prövar varje enskilt registreringsärende för sig men styrelsen i Mobiplus kan inte garantera att Bolagsverket kommer att registrera emissionen även om tingsrätten genom sitt beslut har meddelat att de inte anser att det finns hinder mot registrering. Tingsrättens beslut var helt i linje med styrelsens uppfattning, dvs det inte fanns sådana brister i kallelse, förslag eller beslut som kan grunda ett framgångsrikt klander.

Det gjorda klandret av bolagsstämmobeslutet har medfört att avsevärd tid under emissionsperioden har fått läggas på juridiska spörsmål till följd av klandret istället för att ledningen och styrelsen fått tid till att marknadsföra emissionen och säkerställa en framgångsrik emission. Då styrelsen ser denna skada som väldigt stor har den beslutat om att avbryta emissionen för att istället göra ett omtag och inom kort kalla till en ny stämma med förslag om emission.

Även om företrädesemissionen till stora delar var garanterade skulle det under rådande omständigheter vara orätt mot garanterna, befintliga aktieägarna och teckningsåtagarna att fullfölja emissionen enligt tidigare villkor.

Mobiplus kommer att kompensera de som under perioden handlat med och förlorat pengar i handel med teckningsrätter. För mer information kontakta Bolaget via ekonomi@mobiplus.se eller 031-3870770.

 

 

För ytterligare information

Calle Mörck, (tf) VD Mobiplus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

 

Denna information är sådan information som Mobiplus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2020.

 

Kort om Mobiplus

Mobiplus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Koncernen erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper bolagen kunderna med hela den digitala marknadsföringen. Koncernen tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos kunderna kan Mobiplus erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

 

Läs som pdf

 

 

‹ Tillbaka