Förändringar i tidigare kommunicerat förslag till beslut inför årsstämman i MobiPlus AB (publ) 30 juni 2020

Förändringar i tidigare kommunicerat förslag till beslut inför årsstämman i MobiPlus AB (publ) 30 juni 2020 Tidigare kommunicerat förslag från bolagets direkta och indirekta majoritetsägare till val av styrelse och styrelseordförande har förändrats eftersom Sebastian Maj och Marcus Alsing har meddelat Bolaget att de inte står till förfogande för val till styrelsen. Bolaget avvaktar nu …

Förslag till beslut inför årsstämman i MobiPlus AB (publ) 30 juni 2020

Fredrik Alsgren, som direkt eller indirekt via Havslyckan AB representerar ca 61 % av rösterna i bolaget, har inkommit med följande förslag inför bolagets årsstämma den 30 juni 2020: 9) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämma. Havslyckan AB föreslår att …

Revisionsberättelse och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Mobiplus AB presenterade igår årsredovisning och revisionsberättelse för 2019. I revisionsberättelsen som här bifogas i sin helhet finns lämnat en upplysning av särskild betydelse. Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse i årsredovisningen gjort ett uttalande under ’Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift’. Där framgår det bland annat att bolaget är beroende av ytterligare kapitaltillskott …

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019

MobiPlus AB (publ) presenterar idag sin årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019. För ytterligare information Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB Telefon: 031-387 07 75 E-post: calle@mobiplus.se www.mobiplusgroup.se Kort om MobiPlus MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar …

Kallelse till årsstämma i MobiPlus AB (publ)

Kallelse till årsstämma i MobiPlus AB (publ) Aktieägarna i MobiPlus AB (publ), org.nr 556823-2465 (“Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Ekonomivägen 6 i Askim. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels senast onsdagen den 24 …