Mobiplus AB (publ) har mottagit stämningsansökan avseende klander av bolagsstämmobeslut samt uppdatering av finansiell situation.

Mobiplus har mottagit en stämningsansökan från aktieägarna Fredrik Alsgren och Kenneth Jansson avseende klander av beslut fattade av den extra bolagsstämman i Mobiplus den 13 februari 2020 vilket riskerar stoppa bolagets nödvändiga kapitalanskaffning.

Styrelsen för Mobiplus kallade den 2 januari 2020 till en extra bolagsstämma att hållas den 13 februari 2020. Skälet var att bolaget är i behov av kapitaltillskott vilket var i linje med tidigare kommunicerad information om att bolagets likvida medel skulle räcka fram till mars 2020. Vid den extra bolagsstämman fattades beslut om att dels ändra bolagsordningen såvitt avser aktiekapitalets gränser och antal aktier, dels genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, dels genomföra en nyemission av aktier riktad till vissa av Mobiplus borgenärer som skulle äga rätt att erlägga teckningslikviden genom att kvitta sina fordringar mot Mobiplus.

Aktieägarna Fredrik Alsgren och Kenneth Jansson har vid Göteborgs tingsrätt ingivit en ansökan om stämning, jämte ansökan om inhibition, där de yrkat att bolagsstämmans beslut att ändra bolagsordningen, att genomföra en företrädesemission och att genomföra en riktad kvittningsemission ska ogiltighetsförklaras eller upphävas. Såvitt kan förstås, grundas Fredrik Alsgren och Kenneth Janssons yrkanden på att kallelsen och de förslag som framlagts för stämman varit bristfälliga i formella hänseenden. De har i sin stämningsansökan även framfört att de anser att teckningskursen är för låg.

Mobiplus, som nu tagit del av stämningsansökan, bedömer att formaliabristerna i kallelsen och förslagen såvitt avser besluten om ändring av bolagsordningen och företrädesemissionen inte är av sådan art att klandertalan kommer att bifallas. Vad avser invändningen om att teckningskursen är för låg kan konstateras att teckningskursen har bestämts efter beaktande av bolagets finansiella situation och rådande marknadsförhållanden samt noteras att fråga är om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Mobiplus avser att bestrida yrkandena om att ogiltigförklara eller upphäva besluten avseende ändring av bolagsordningen och företrädesemissionen men medge yrkandet avseende den riktade kvittningsemissionen. Vidare kommer Mobiplus att bestrida ansökan om inhibition som avser förbud mot att verkställa stämmans beslut att ändra bolagsordningen och genomförandet av företrädesemissionen.

Mobiplus anser inte att de framförda synpunkterna för att klandra bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen och företrädesemissionen utgör något hinder för att genomföra den beslutade företrädesemission. Medel som inkommer från företrädesemissionen kommer att sättas på Nordeas klientmedelskonto och inte tas i anspråk av bolaget innan registrering har skett hos Bolagsverket.

Bolagets likviditetssituation är som tidigare informerats om problematisk med borgenärer som medgivit anstånd med betalning av deras fordringar till mars 2020 samt ett behov av rörelsekapital. Den till 82% säkerställda företrädesemissionen avses tillföra bolaget erforderligt kapital för betalning av vissa skulder och rörelsekapital. För det fall den beslutade företrädesemissionen inte skulle kunna genomföras ser styrelsen inga möjligheter att i nuläget genomföra en företrädesemission på andra villkor men kommer i sådant fall att undersöka eventuella alternativ att lösa bolagets likviditetsbehov.

Med anledning av att Spotlight idag stoppat handeln med bolagets aktie, uniträtt och BTU (betald tecknad unit) ämnar bolaget återkomma med besked om eventuellt förlängd tid för teckning och betalning av units. 

 

 

För ytterligare information

Calle Mörck, (tf) VD Mobiplus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

 

Denna information är sådan information som Mobiplus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3/3 2020.

 

Kort om Mobiplus

Mobiplus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Koncernen erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper bolagen kunderna med hela den digitala marknadsföringen. Koncernen tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos kunderna kan Mobiplus erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

 

Läs som pdf

‹ Tillbaka