Siffror i sammandrag

Koncernen

Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31)

– Intäkterna för första tre månaderna uppgick till 9 167 485 SEK (4 685 290 SEK)

– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -1 105 692 SEK* (-427 409 SEK**)

* Resultatet är belastat med -570 tkr i engångseffekter. Dels är det -400 tkr som är kopplat till förändrade periodiseringsrutiner för 2018 och dels är det ca -170 tkr i  emissions- och förvärvskostnader.

  Värt att notera är att Retailsolutions står för -750 tkr av detta vilket är i linje med deras historiska Q1-resultat.

**   Resultatet är belastat med ca -150 tkr i engångseffekter

– Resultatet per aktie uppgick till -0.19 SEK (-0,08 SEK)

– Likvida medel vid periodens slut  4 991 660 SEK (5 695 203 SEK)

Antal aktier:  5 958 939 (5 437 000)

 

Moderbolaget

Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31)

– Intäkterna för de första tre månaderna uppgick till 2 698 757 SEK (1 582 898 SEK)

– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 78 846 SEK (-228 995 SEK)

 

Kommentarer

Koncernen har haft ett väldigt händelserikt första kvartal samt visat stark tillväxt (96%) jämfört med samma period föregående år. Framför allt har bolagets tjänster för SMS-marknadsföring utvecklats med en stark organisk tillväxt samt att tidigare förvärv bidragit till den ökade omsättningen för koncernen.

MobiPlus visar ett underskott på 1.1 mkr för Q1. Retailsolutions står för 750 tkr av detta, vilket är i linje med deras historiska Q1-resultat.

Engångseffekter har påverkat resultatet negativt med totalt 570 tkr. 400 tkr avser förändrade periodiseringsrutiner för 2018 samt 170 tkr i emissions- och förvärvskostnader. I resultatet ingår en goodwillavskrivning med ca 600 tkr.

Tillträdet av Retailsolutions Sverige AB präglade de första dagarna på året. Detta följdes sedan snabbt upp av en gemensam affär till ett initialt värde om ca 350 tkr och har god potential att fördubblas. Kunden valde MobiPlus för den samlade kompetens som koncernen levererar inom marknadsföring, butikskassasystem, webbproduktion och drift.

En företrädesemission och en extra bolagsstämma genomfördes i perioden januari-februari för att finansiera förvärvet. Detta ökade antalet aktier från 5 437 000 till 5 958 939 och därtill finns en utestående konvertibel om 1 500 150 kr till en konverteringskurs om 7.30kr (motsv. 205 500 aktier).

Konsolideringsarbetet med att bygga en gemensam stark företagskultur har påbörjats och vi fortsätter att komplettera affärsplanen med hänsyn till förvärven. Vi är därmed inne i en fas för att se över organisationen för att öka och överföra kompetenser, förstärka försäljningsorganisationen och effektivisera verksamheten.

Efter förvärvet av Retailsolutions har ledningsgruppen omstrukturerats och effektiviserats. Som ett led i bolagets fortsatta utveckling anställdes i början av mars två nya säljare som direkt började leverera nya avtal redan innan utgången av första kvartalet.

Mycket har skett i verksamheten senaste året och styrelsen ser positivt på marknadsutvecklingen. Med förväntad och normal säsongsvariation kommer MobiPlus att leverera ett positivt resultat för 2018.

Jag ser hoppfullt på framtiden!

Fredrik Alsgren, VD

 

Väsentliga händelser under perioden

  • Tillträde av Retailsolutions Sverige AB som kompletterat med MobiPlus med affärs-, kassa- och POS-system inom retailmarknaden
  • Avtal med ny kund som väljer en helhetslösning från MobiPlus med ett initialt ordervärde om ca 350 tkr, avtalet har en god möjlighet att fördubblas.
  • Utökning av säljorganisationen
  • Extra bolagsstämma och företrädesemission genomförd

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

 

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 

Kommande rapportdatum

Halvårsrapport – 15/8

Delårsrapport Q3 – 12/11

Bokslutskommuniké – 29/1

 

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11/5 2018.

 

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

Se hela pressmeddelandet nedan

2018-05-11 delårsrapport Q1 – MobiPlus AB

‹ Tillbaka