Siffror i sammandrag

Koncernen

Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)

– Intäkterna för första kvartalet uppgick till 4 685 290 SEK

– Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -427 409 SEK

– Resultatet per aktie uppgick till -0.08 SEK

– Likvida medel vid periodens slut 2 886 717 SEK

Antal aktier: 5 437 000

Bolaget var ej koncern under 2016. Därför saknas jämförelsesiffror för 2016.

Moderbolaget

Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)

– Intäkterna för första kvartalet uppgick till 1 582 898 SEK (1 385 456 SEK)

– Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -228 995 SEK (-172 460 SEK)

– Likvida medel vid periodens slut 0 SEK (197 844 SEK)

Kommentarer

Det har varit ett intensivt Q1 för MobiPlus AB där noteringsarbetet har inneburit ett extra ordinärt arbete som påverkat en stor del av verksamheten. Samtidigt har MobiPlus AB rekryterat två säljare som började i mars för att framförallt öka vår nyförsäljning.

Under Q1 visar därför MobiPlus AB ett negativt resultat där resultatförlusten i MobiPlus AB främst är kopplad till en engångskostnad för rekryteringen av två nya säljare samt noteringsarbetet.

Detta har belastat resultatet med ca 150 000 SEK.

Noteringsarbetet har lett till en notering och nyemissionen var en framgång. Nyemissionen hade en teckningsgrad om drygt 198% och tillför bolaget 6 570.000 SEK före emissionskostnader som är beräknade till ca 700 000 SEK.

Våra rekryteringar hoppas vi på sikt kommer ge en ökad kundstock och därmed ökade vinster och ökad omsättning.

MobiPlus AB har tecknat ett strategiskt viktigt avtal med Adlibris under mars månad. I början av april tecknades ytterligare ett viktigt strategiskt ramavtal med OKQ8.

Samtidigt som vi arbetat för att öka vår försäljning har bolaget vidtagit resultatförbättrande åtgärder som bland annat inneburit sänkta driftkostnader för våra plattformar. MobiPlus AB kommer att fortsätta detta arbete under kommande kvartal.

Vi ser att våra kunder uppskattar vår ambition att vara en one-stop-shop för digital marknadsföring där vi kan leverera flexibla lösningar som underlättar för dem. Framöver hoppas vi kunna leverera fler av våra tjänster till våra existerande kunder genom att tydligare kommunicera ut att vi har fler lösningar som passar för deras digitala marknadsföring.

Det fortsatta utvecklingsarbetet av de individualiserade marknadsföringstjänsterna har fortsatt med tillfredsställande resultat.

Under Q1 har delar av verksamheten påbörjat att flyttas från MobiPlus AB till dotterbolaget Västsvenska Idékonsult. Därav 0 SEK i likvida medel vid periodens slut.

Väsentliga händelser under perioden
– Tecknat strategiskt viktigt avtal med Adlibris.
– Rekrytering av två nya säljare.
– Noteringsarbetet slutfört och nyemission med teckningsgrad om drygt 198%.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
– MobiPlus AB tecknade ramavtal med OKQ8 i början av april.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapportdatum
25/8-2017

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23/5 2017.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås och Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

Se hela rapporten

‹ Tillbaka