Styrelsen i MobiPlus har tidigare kallat till extra bolagstämma den 13 februari 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler. Se tidigare pressmeddelande per den 2 januari 2020. Nedan följer styrelsens förslag till dagordning samt beslutspunkter.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en justeringsperson.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Styrelsens förslag till företrädesemission samt kvittning av fordringar.
7. Styrelsens förslag om att anta ny bolagsordning för bolaget.
8. Styrelsens förslag till styrelsesammansättning.
9. Beslut om bemyndigande till styrelsen.
10. Stämman avslutas.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 6. Förslag till företrädesemission:

Styrelsen föreslår stämman att besluta om en företrädesemission där varje aktie ger en (1) teckningsrätt. Varje teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna (1) unit bestående av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att i november månad 2020 teckna ytterligare en aktie till ett pris som baseras på 70 procent av genomsnittligt vägd kurs på bolagets aktie under perioden 2–13 november 2020. Teckningskurs för en unit ska vara 0,80 SEK. Företrädesemissionen innebär att det tillkommer maximalt 11 916 000 aktier i samband med emissionen och ytterligare 11 916 000 aktier kan tillkomma i samband med optionslösen. Det innebär att aktiekapitalet kan öka med 1 489 500 SEK,
till 2 234 250 SEK i samband med emissionen. Aktierna ska ge rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2019. Teckningsperioden för nyemissionen föreslås vara 26 februari – 12 mars 2020.

Förslag till kvittningsemission

Styrelsen föreslår stämman att besluta om en kvittningsemission om 6 000 000 aktier där skulder som bolaget har kvittas mot aktier till en kurs av 0.40 SEK per aktie, vilket innebär att bolaget kan minska sin skuldbörda med upp till 2 400 000 SEK. Kvittningsemissionen kan maximalt innebära att aktiekapitalet ökar med 750 000 SEK. Aktierna ska ha rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2019.

 

Punkt 7. Förändring av bolagsordningen:

§ 4 gällande bolagets aktiekapital, där gränserna föreslås ändras från lägst 500 000 kronor och högst
2 000 000 kronor, till lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

§ 5 gällande antalet aktier, där gränserna föreslås ändras från lägst 4 000 000 och högst 16 000 000, till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 aktier.

 

Punkt 8 – Styrelse:
Förslag – Niclas Bergkvist återinträder i styrelsen, i övrigt sitter befintliga ledarmöten Calle Mörck, Stefan Carlén och Ronni Larsson kvar fram tills nästa årsstämma.

 

Punkt 9 – Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att kunna göra mindre justeringar av besluten för att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.

 

Göteborg, 2020-01-23
Styrelsen för MobiPlus AB (publ)

 

För ytterligare information
Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

 

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23/01 2020.

 

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

 

Läs som pdf

‹ Tillbaka