Siffror i sammandrag

Koncernen

Hela året (2018-01-01 – 2018-12-31)

– Intäkterna för hela året uppgick till 39 189 178 SEK (25 452 088 SEK)
– Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -3 206 388 SEK (430 706 SEK)
– Rörelseresultatet före skatt uppgick till (EBIT) -6 034 297 SEK (-977 550 SEK)
– Resultatet före skatt uppgick till (EBT) -6 545 128 SEK* (-1 293 017 SEK**)
– Resultatet per aktie uppgick till -1.10 SEK för hela året (-0,24)

* Resultatet är 2018 belastat med ca -4737 tkr i engångseffekter
samt ca -2500 tkr i goodwillavskrivningar.
** Resultatet är 2017 belastat med goodwillavskrivningar med ca -1200 tkr.

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31)
– Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 11 312 565 SEK (8 960 227 SEK)
– Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 151 934 SEK (1 303 069 SEK)
– Rörelseresultatet före skatt uppgick till (EBIT) -546 829 SEK (803 954 SEK)
– Resultatet före skatt uppgick till (EBT) -695 806 SEK (657 238 SEK)
– Resultatet per aktie uppgick till -0.12 SEK för perioden (0,12 SEK)
– Likvida medel vid periodens slut 3 808 599 SEK (6 326 486 SEK)

Antal aktier: 5 958 939 (5 437 000)

Moderbolaget

Hela året (2018-01-01 – 2018-12-31)
– Intäkterna för hela året uppgick till 10 902 913 SEK (9 507 375 SEK)
– Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA)121 096 SEK (195 986 SEK)
– Rörelseresultatet före skatt uppgick till (EBIT) -67 145 SEK (26 686 SEK)
– Resultatet före skatt uppgick till (EBT) -575 738 SEK (-314 949 SEK)

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31)
– Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 3 927 449 SEK (3 608 125 SEK)
– Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 139 645 SEK (566 982 SEK)
– Rörelseresultatet före skatt uppgick till (EBIT) 93 523 SEK (524 657 SEK)
– Resultatet före skatt uppgick till (EBT) -43 891 SEK (452 118 SEK)

Siffror i parentes avser motsvarande period 2017

VD har ordet

Kära aktieägare,

På intäktssidan uppvisar koncernen en tillväxt på ca 54% för helåret jämfört med föregående år.
Den större delen är kopplad till gjorda förvärvet och den totala organiska tillväxten landar på ca 16%. Tidigare effektiviserande åtgärder i form av omställningar och omorganisation av kontor belastar resultatet för helåret med ca 2 600 tkr. Förändrade periodiseringsrutiner av både intäkter och personalkostnader belastar resultatet med ca 1 777 tkr för koncernen under året.
De ackumulerade goodwillavskrivningarna uppgår 2018 till ca 2 500 tkr. Därtill kommer även engångseffekter såsom emissions- och förvärvskostnader om ca 360 tkr. Rensat för dessa effekter har bolaget en lönsamhet på ca 600 tkr för året.

2018 har varit ett år av att sammanfoga de bolag koncernen tidigare förvärvat till en sammanhållen organisation. För att vara den digitala helhetsleverantör bolagets kunder, nuvarande och framtida, efterfrågar så har det krävts mycket arbete med att få ihop sex tidigare fristående bolag till ett team, med gemensamma mål och visioner men även rutiner och förutsättningar för samarbete.

Kunskapsöverföringen mellan MobiPlus-bolagen har även resulterat i större och bredare affärer efter sommaren där kunderna väljer att lägga en större del av sina digitala affärer hos MobiPlus.
Att många kunder nu köper produkter och tjänster från flera olika av MobiPlus affärsområden visar på att potentialen i att erbjuda en bred portfölj av tjänster är stor.

Detta arbete har påbörjats och mycket har hänt under året, bl.a. har en utökad säljavdelning startat arbetet med att utnyttja kundregistren i koncernens alla bolag för korsförsäljning av koncernens hela produkt- och tjänsteportfölj. Samtidigt har arbetet med att implementera ett gemensamt leveranssystem för alla bolagets delar kommit en bra bit på vägen där flera delar redan idag arbetar i nya system.

Att förändra tidigare strukturer från de enskilda bolagen för att bygga ett sammanhållet lag har varit viktigt under året, därför har en del omorganisationer mellan de olika kontoren och vissa personalomställningar där både personal har lämnat men även nyrekryteringar genomförts.

Arbetet med en uppdaterad affärsplan har fortsatt och ligger till grund för nya genomförandeplaner för olika affärsområden såväl som framtagandet av individuella utvecklingsplaner för alla anställda.
Detta arbete har även resulterat i en uppdatering av varumärkes- och kommunikationsplanen för att avspegla den utveckling av koncernens sammanhållna erbjudande som skett.

MobiPlus har under året investerat i både en förbättrad servermiljö och i utveckling av de egenutvecklade produktplattformarna, vilket lett till flera spännande affärer. Bland annat håller kapaciteten för e-post och SMS-utskick på att mångdubblas för att klara av kraven från fler och större kunder. Dessutom utvecklar MobiPlus den butiksstyrningsprogramvara man förvärvade tillsammans med Retailsolutions till en helhetstjänst för unifierad handel som arbetar med data från handlarens alla system i en plattform.

Att nu drifta alla tjänster i en egen miljö kommer förbättra såväl tillgänglighet och tillförlitlighet som sänkta kostnader för MobiPlus. Dessutom kommer vässade plattformar öka leveranseffektiviteten och därmed lönsamheten för utvecklingsprojekt.

Med vänliga hälsningar

Fredrik Danielsson, VD

 

Väsentliga händelser under perioden Q4
• Ny VD utses i oktober, Fredrik Danielsson.
• Flytt av all drift och hosting till egen miljö.
• Omorganisation av fysiska lokaler.
• Tillsättande av tidigare VD Fredrik Alsgren som strategiskt chef.
• Ramorder med Matverket.

Väsentliga händelser under året 2018
• Tillträde av Retailsolutions Sverige AB.
• Strategiskt viktiga avtal med större aktörer inom retail och e-handel.
• Extra bolagsstämma och företrädesemission genomförd.

Väsentliga händelser efter periodens utgång?
• Ny, enhetlig profilering och digital närvaro lanserad.

Redovisningsprinciper
Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Datum för årsstämma
16/5 2019

Utdelning
Ingen utdelning föreslås

Kommande rapportdatum
1/5 2019 Delårsrapport Q1

 

För ytterligare information
Fredrik Danielsson, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-382 08 01
E-post: fredrik.danielsson@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29/1 2019.

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som pdf

‹ Tillbaka