Rättelse av förutsättningar för anmälan till extra bolagsstämma är markerat med fet stil i stycket ”Anmälan mm” nedan. Styrelsen i MobiPlus AB (publ), 556823-2465, (”Bolaget”) kallar till extra bolagsstämma torsdagen den 30 november 2017 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Stora Åvägen 21, i Askim.

Anmälan mm
För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 24 november 2017, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast den 24 november 2017. Anmälan ska ske skriftligen till MobiPlus AB, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim, eller per telefon 031-387 07 70, eller per e-post info@mobiplus.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.
Inregistrering till stämman påbörjas kl. 9.30.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 24 november 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren daterad och undertecknad fullmakt. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär för detta ändamål, vilket kan hämtas från Bolagets hemsida. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovan nämnda adress. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny revisor
8. Nyemission
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

7. Val av ny revisor

Styrelsen föreslår, på anmodan av befintlig revisionsbyrån ACREVI och revisor Bo Kroon, att ny revisor ska väljas. Anledningen är att nuvarande revisionsbyrån ACREVI kommer att upphöra och således behövs en ny revisor utses.

8. Nyemission
Styrelsen föreslår att den extra stämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma (som hålls i maj 2018 och avser räkenskapsåret 2017) vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 900.000 (niohundratusen) aktier till en kurs om minst 7,30 SEK/aktie och/eller konvertibler utbytbara till aktier motsvarande 250.000 (tvåhundrafemtiotusen) aktier till en konverteringskurs om 7,30/aktie vid full konvertering.

Emission skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt medges i den situation då en riktad emission på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktig för bolaget.
Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv.
Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, skall baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle skall sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Dock inte lägre än 7,30 SEK/aktie.

Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Tillhandahållande av handlingar
Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.mobiplus.se.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

För ytterligare information
Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås och Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

Läs som pdf

‹ Tillbaka