Sedan bokslutskommunikén avlämnades per 2019-01-29 har den korrigerats enligt följande:

Resultaträkning
Inköp av handelsvaror har ökat med 259 698 kr, från -15 950 821 kr till -16 210 519 kr
Övriga externa kostnader har ökat med 53 325 kr, från -8 444 119 kr till -8 497 444 kr.
Därmed har rörelseresultatet minskat med 313 023 kr, från -6 545 128 kr till -6 858 151 kr.

Balansräkning
Konvertibeln har flyttats från långsiktig till kortfristig skuld, totalt 1 500 150 kr.
Upplupna kostnader har ökat med 313 024 kr, från 6412 741 kr till 6 725 765 kr, detta på grund av periodisering av inkomna fakturor efter kommunikéns publicerande.

Kvartalsrapport Q1 2019
I bokslutskommunikén har bolaget angivit att kvartalsrapport Q1 ska släppas den 1 maj 2019. Bolaget väljer att senarelägga kvartalsrapporten Q1 till den 2 maj med hänsyn till helgdag.

Se Korrigerad MobiPlus Bokslutskommuniké Q4 2018 för komplett dokumentation ».


För ytterligare information 
Fredrik Danielsson, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-382 08 01
E-post: fredrik.danielsson@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2/4 2019.

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

‹ Tillbaka