MobiPlus AB (publ) höll idag, torsdagen den 30 november, en extra bolagstämma för att besluta om ny revisor och nyemission.

Båda besluten röstades igenom enhälligt.

Stämman beslutade om ny revisor
Stämman beslutade enhälligt att välja revisionsbyrån Grant Thornton med huvudansvarig revisor Patric Hofréus till ny revisor. Detta i enlighet med styrelsen förslag, på anmodan av befintlig revisionsbyrån ACREVI och revisor Bo Kroon, om att ny revisor ska väljas då revisionsbyrån ACREVI har upphört.

Stämman beslutade enligt styrelsen förslag om bemyndigande om emissioner
Stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma (som hålls i maj 2018 och avser räkenskapsåret 2017) vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 900.000 (niohundratusen) aktier till en kurs om minst 7,30 SEK/aktie och/eller konvertibler utbytbara till aktier motsvarande 250.000 (tvåhundrafemtiotusen) aktier till en konverteringskurs om 7,30/aktie vid full konvertering.

Emission skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt medges i den situation då en riktad emission på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktig för bolaget. Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, skall baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle skall sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Dock inte lägre än 7,30 SEK/aktie.

Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

‹ Tillbaka