MobiPlus AB (publ) höll idag, tisdagen den 20 februari, en extra bolagstämma för att besluta om riktad nyemission. Beslutet röstades igenom enhälligt enligt styrelsens förslag.

Beslut om riktad emission av aktier och konvertibler
Stämman beslutade enhälligt att enligt styrelsens förslag genomföra en riktad emission av aktier och en riktad emission av konvertibler.

Styrelsens förslag om riktad emission av aktier
Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman fattar beslut om nyemission av högst 68 500 aktier med en teckningskurs om 7,30 kr enligt följande. Emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till Priwin och Danielsson Holding AB, org.nr 559127-6158 (”PDHAB”) och ske på följande villkor:

• Bolagets aktiekapital ska ökas med 8 562,50 kronor genom emission av 68 500 nya aktier.
• De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 7,30 kr per aktie. Överkursen ska över­föras till överkursfond.
• Teckning av nya aktier ska ske omedelbart på teckningslista i anslutning till beslutet.
• Emissionen riktas till PDHAB, innebärande att aktierna tecknas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att säkerställa Bolagets genomförande av ingångna aktieöverlåtelseavtal för genomförande av företagsförvärv. Grunden till emissionskursen är Bolagets bedömda marknadsvärde.
• Betalning om 7,30 kr per tecknad aktie ska erläggas genom kvittning av fordran som PDHAB har mot Bolaget. Fordran uppgår till 500 050 kr. I samband med föreslagen nyemission i Bolaget får PDHAB kvitta 500 050 kr som betalning för de aktier som ska tecknas i nyemissionen.
• De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning för första gången på närmast följande bolagsstämma efter det att de nya aktierna har registrerats i avstämningsregistret.
• Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att utan särskild överenskommelse, göra sådana ändringar i villkoren som är till uppenbar fördel för den teckningsberättigade, samt vidare rätt att vidta de mindre justeringar av detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller andra formella krav.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ingått avtal om aktieöverlåtelse med den teckningsberättigade och har att fullgöra Bolagets åtaganden i anledning av detta avtal. Det har av affärsmässiga skäl bedömts vara fördelaktigt för Bolaget att erlägga betalning för av Bolaget utställd revers genom utställande av aktier i Bolaget. Grunden för emissionskursen är framförhandlad mellan Bolaget och PDHAB och bygger på Bolagets marknadsvärde vid notering.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Styrelsens förslag om riktad emission av konvertibler
Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman fattar beslut om emission av en (1) konvertibel med en teckningskurs om 1 500 150 kr enligt följande. Emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till PDHAB, org.nr 559127-6158 (”PDHAB”) och ske på följande villkor:

• Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om 1 500 150 kr genom emission av konvertibel med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
• Lånet ska löpa med en årlig ränta om tre (3) procent och innefatta räntebetalning utan anfordran en gång per år.
• Lånet ska representeras av en (1) konvertibel. Konvertibelns nominella belopp ska vara 1 500 150.
• Lånet ska omfatta rätt till konvertering till högst 205 500 aktier med en konverteringskurs om 7,30 kr per aktie. Vid full konvertering och vid en konverteringskurs om 7,30 kr per aktie kommer det registrerade aktiekapitalet att öka med högst 25 687,50 kr.
• Lånet förfaller till betalning den 31 januari 2019 i den mån det inte konverterats eller återbetalats dessförinnan.
• Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet för lånet och utfäster sig att verkställa betalning respektive konvertering i enlighet med dessa villkor.
• Konvertering av hela, ej del av, lånet till nya aktier i Bolaget får ske från det att konvertibeln har registrerats hos Bolagsverket till och med den 31 januari 2019, och kan påkallas av konvertibelinnehavare. Anmälan om konvertering ska ske skriftligen och är bindande och kan inte återkallas.
• Bolaget ska utställa konvertibel ställda till viss man eller order, envar representerande konvertibel fordran om 1 500 150 kr. Vid konvertering erhålls en ny aktie för varje fullt belopp av konverteringskursen – i förekommande fall efter omräkning av enligt de fullständiga konvertibelvillkoren i punkt 9 – av det sammanlagda nominella beloppet som belöper på de konvertibler som är föremål för konvertering.
• Övriga villkor för konvertibeln framgår av Bilaga 1.
• Teckning av konvertiblerna ska ske omedelbart på teckningslista i anslutning till beslutet.
• Betalning för konvertibeln om 1 500 150 kr ska ske genom kvittning av PDHAB:s fordran på Bolaget. Fordran uppgår till 1 500 150 kr.
• Aktie som tillkommit på grund av konvertering ska medföra rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering verkställts.
• Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att utan särskild överenskommelse, göra sådana ändringar i villkoren som är till uppenbar fördel för konvertibelinnehavarna, samt vidare rätt att vidta de mindre justeringar av detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller andra formella krav.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ingått avtal om aktieöverlåtelse med den teckningsberättigade och har att fullgöra Bolagets åtaganden i anledning av detta avtal. Det har av affärsmässiga skäl bedömts vara fördelaktigt för Bolaget att erlägga betalning för av Bolaget utställd revers genom utställande av konvertibel i Bolaget. Grunden för emissionskursen är framförhandlad mellan Bolaget och PDHAB och bygger på Bolagets marknadsvärde vid notering.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

För ytterligare information
Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som PDF

‹ Tillbaka