Vid extra bolagsstämma i Mobiplus AB (publ) som hölls den 13 februari 2020 togs följande beslut:

– Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag, att ändra gränserna för bolagets aktiekapital samt antalet aktier i bolagsordningen enligt följande:

§4 bolagets aktiekapital ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor, till lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

§5 antalet aktier, ändras från lägst 4 000 000 och högst 16 000 000, till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 aktier.

 

– Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag, om att göra en företrädesemission för att öka bolagets aktiekapital med högst 2 979 469,50 kronor genom nyemission av högst 11 917 878 aktier och högst 11 917 878 teckningsoptioner. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 • Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 20 februari 2020.
 • Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till teckning av en (1) Unit, där varje Unit består av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner. Var utställd aktie har ett kvotvärde om 0.125 krona. En (1) teckningsoption ger rätt att under perioden 23 november – 8 december 2020 konverteras till en (1) aktie där kursen för konverteringen ställs till 70 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen på Spotlight Stock Market under perioden 2 november – 13 november 2020.
 • Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga som tecknat utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas de emissionsgaranter som åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen, med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna.
 • Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 26 februari 2020 till och med den 12 mars 2020, eller, såvitt avser teckning av emissionsgarant enligt punkt 3 sista meningen ovan, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
 • Teckningskursen ska vara 0,80 kronor per Unit.
 • Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning inom den tid som anges i punkt 4 ovan. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista, varvid betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för betalning.
 • De nya aktierna berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

 

– Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag, om att genomföra en kvittningsemission av högst 1 956 250 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 244 531,25 kronor. Den riktade emissionen ska genomföras med villkor enligt följande:

 • Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets fordringsägare förtecknade enligt nedan.
 • Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att minska bolagets skuldbörda och att stärka rörelsekapitalet för att kunna fortsätta sin verksamhet och genomföra de tekniska utvecklingsarbeten som styrelsen beslutat om.
 • Teckningskursen ska vara 0,40 kronor per aktie.
 • Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom kvittning senast den 28 februari 2020. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
 • De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats i aktieboken.

 

Fordringsägare                                                                 Fordran          Antal aktier

Fore C Investment Holding AB, org nr 556823-2465      270 000,00     675 000

PAW Capitlal Partners AB, org nr 556688-2113              250 000,00    625 000

Kenneth Jansson, pers nr 780906-4996                         262 500,00     656 250

TOTALT                                                                           782 500,00     1 956 250

 

Styrelsen har lagt fram handlingar i enlighet med 13 kap. 6 och 7 § aktiebolagslagen.

 

– Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag, att åter välja in Niclas Bergkvist som ledamot i styrelsen. Niclas känner sig hedrad över förtroendet och överväger uppdraget.

– Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att kunna göra mindre justeringar av besluten för att möjliggöra registrering hos Bolagsverket.

 

Göteborg, 2020-02-13
Styrelsen för Mobiplus AB (publ)

 

 För ytterligare information

Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

 

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13/2 2020.

 

Kort om MobiPlus

Mobiplus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Koncernen erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper bolagen kunderna med hela den digitala marknadsföringen. Koncernen tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos kunderna kan Mobiplus erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

 

Läs som pdf

‹ Tillbaka