Idag, den 29 januari 2018, inleds teckningstiden i MobiPlus AB:s (”MobiPlus”) företrädesemission. Teckningstiden löper till och med den 14 februari 2018. Vid fulltecknad emission tillförs MobiPlus cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Teckningsåtaganden har gjorts till 53 procent av emissionen av huvudägare och styrelseledamöter.

Memorandum och anmälningssedel finns tillgängligt på MobiPlus (www.mobiplus.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Härutöver finns det möjlighet att teckna aktier på Aktieinvest (www.aktieinvest.se/mobiplus2018).

 

Motiv för nyemission

I slutet av december 2017 annonserade MobiPlus sitt tredje förvärv sedan bolagets notering på AktieTorget. Denna gång är det Retailsolutions AB som förvärvas. Retailsolutions tillför MobiPlus-koncernen produkter och tjänster inom IT-baserade affärs- och kassasystem, vilket stärker koncernens inriktning mot handel och e-handel.

Retailsolutions är en retailbyrå som säljer, implementerar och supportar kassa- och affärssystem till både fysiska butiker och e-handel. Genom att förvärvet tillför över 2 000 nya företagskunder får MobiPlus-koncernen ett stort tillskott av kunder som Bolaget kan erbjuda ett betydligt bredare spektra av tjänster inom marknadsföring och försäljning än vad Retailsolutions hade möjlighet till tidigare.

Förvärvet av Retailsolutions betalas dels med likvida medel, varav en stor del kommer att återinvesteras i MobiPlus i en riktad emission till kursen 7,30 SEK, dels genom utgivandet av ett konvertibelt skuldebrev som ger säljaren rätt att fr.o.m. att konvertibeln registrerats hos Bolagsverket t.o.m. den 31 december 2018 konvertera det till ytterligare aktier i MobiPlus till en kurs om 7,30 SEK, under förutsättning av beslut på kommande extra bolagsstämma. Extra bolagsstämma kommer att vara 20 februari 2018.

Styrelsen för MobiPlus AB har som följd av förvärvet beslutat att genomföra en företrädesemission, som i första hand vänder sig till Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsens beslut togs med stöd av bemyndigande till styrelsen som lämnades på extra bolagsstämma i MobiPlus AB den 30 november 2017. Bolagets huvudägare Havslyckan AB och ledamöter i Bolagets styrelse har för att säkerställa förvärvet av Retailsolutions AB lånat ut drygt 3 MSEK vilket kommer att utgöra deras teckningsåtagande genom kvittning i emissionen. Teckningsåtagandet om sammanlagt drygt 3 MSEK motsvarar 53 procent av emissionen. Lånet och teckningsåtagandena har gjorts helt utan ersättning.

 

Villkor för nyemissionen (sammanfattning)

–       Rätten att teckna tillkommer i första hand Bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.

–       För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs sju (7) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

–       Emissionskursen är 7,30 SEK per aktie.

–       Nyemissionen omfattar högst 776 714 aktier. Aktiekapitalet kan högst ökas med 97 089,25 kr. Vid fullteckning medför det en utspädningseffekt om 14,62 %.

–       De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats i avstämningsregistret.

–       Styrelsens redogörelse för kvittningsberättigade jämte revisorns yttrande finns på MobiPlus hemsida (www.mobiplus.se).

 

Tidsplan för nyemissionen

–       Teckningsperiod 29 januari – 14 februari 2018.

–       Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning eller genom kvittning senast den 14 februari 2018.

–       Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

–       Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 29 januari – 12 februari 2018.

–       Handel med BTA kommer att ske från och med den 29 januari 2018 till dess att aktierna och teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av mars 2018.

 

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras på Bolagets hemsida www.mobiplus.se, AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

 

 

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

 

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

 

Läs som pdf

‹ Tillbaka