Siffror i sammandrag

Koncernen
Första halvåret (2019-01-01 – 2019-06-30)
– Intäkterna för första halvåret uppgick till 18 344 768 SEK (18 981 773 SEK**)
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -429 737 SEK* (-2 732 286 SEK)

Andra kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30)
– Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 8 414 102 SEK (9 433 648 SEK**)
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -453 789 SEK* (-1 626 594 SEK)
– Resultatet per aktie uppgick till -0,08 SEK* (-0,46 SEK)
– Likvida medel vid periodens slut 1 250 074 SEK (3 744 074 SEK)

Antal aktier: 5 958 939 (5 958 939)

*Resultatet för första halvåret är belastat med ca 650 tkr i engångskostnader samt ca 1,4 mkr i goodwillavskrivningar, det finns även en jämförelsestörande post i perioden i form av avyttring av verksamhetsdel för 3,25 mkr.
** Nettoomsättningen 2018 är korrigerad med 909 167 SEK för halvåret och 528 527 SEK för andra kvartalet då man tidigare redovisat vissa övriga intäkter separat. Nu ingår motsvarande övriga intäkter i nettoomsättning för att dessa poster ska vara jämförbara.

Moderbolaget
Första Halvåret (2019-01-01 – 2019-06-30)
– Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 3 920 325 SEK (5 290 396 SEK)
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -1 454 674 SEK (-130 316 SEK)

Andra kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30)
– Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 2 266 197 SEK (2 591 639 SEK)
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -736 809 SEK (-209 163 SEK)

Siffror i parentes avser motsvarande period 2018

VD har ordet
MobiPlus går ur ett tufft Q2 och backar totalt 429 tkr för halvåret. Detta trots att man under Q2 avyttrat verksamhetsgren som bidragit med 2,78 mkr i positivt resultat. Goodwillavskrivningar belastar resultatet med ca 1,4 mkr. Engångseffekter på sammanlagt ca 650 tkr består främst av säljomkostnader i samband med avyttringen men innehåller även mindre poster för framtida fusion och juridisk konsultation.

Styrelsen menar att utvecklingen under Q2 har varit mycket överraskande med tanke på de rapporter som kommit från bolagets ledning och den Q1-rapport som släpptes i maj.

Med ett under omständigheterna bra första kvartal blev Q2 en stor besvikelse och med anledning av detta så har Styrelsen beslutat att genomföra ett besparingsprogram för att nå acceptabel lönsamhet i bolaget. Besparingsprogrammet beräknas kunna bidra med upp till 1 mkr under 2019 för att öka i effekt med upp till sammanlagt 4 mkr/årligen under 2020. Styrelsen har bland annat skurit ner på management i slutet av perioden vilket kommer visa resultat omgående.

Styrelsen ser även över ledningsarbetet i bolaget, framför allt med avseende på effektivisering, rapportering och framförhållning. Styrelsen har också fokus på att följa bolagets likviditet. Verksamhetens prioritering framöver är effektivare produktionsprocesser och bättre kostnadskontroll som ska leda till bättre lönsamhet.

MobiPlus lanserade i början på året en ny, enhetlig, grafisk profil och kommunikationsplattform för att visa upp en tydlig enighet kring koncernens samlade erbjudande där man förmedlar MobiPlus som ett företag som är kreativt styrda, strategiskt drivna, teknikvänliga och mänskligt engagerade.

Bolaget har under första halvåret genomfört en förstärkning och centralisering av koncernens kundtjänst vilket frigjort kapacitet. Dessa resurser ska nu maximeras för att man ska kunna dra nytta av förändringen. Centraliseringen av kundtjänst är även i linje med att bolaget ämnar fusionera flera av koncernens bolag i slutet av 2019, detta för att förstärka helhetserbjudandet, effektivisera administrationen och hålla nere revisionskostnader.

Införandet av nytt gemensamt CRM-system för koncernens bolag är genomfört till ca 60% och systemet ligger till grund för förbättrad rapportering, effektivare resurshantering och bättre prognostisering. Projektet avses bli klart under hösten.

Bolaget är för närvarande inne i slutfasen på rekryteringsprocess av ny VD.

Calle Mörck, (tf) VD

Väsentliga händelser under perioden
• Ny, enhetlig, grafisk profil och kommunikationsplattform lanserad.
• Förstärkning och centralisering av koncernens kundtjänst.
• Införande av nytt, gemensamt CRM-system för koncernens bolag är genomfört till ca 60%.
• I maj 2019 avyttras verksamhetsdel som berör analoga kalendrar, försäljningspris 3,25 mkr med ett positivt resultat på 2,78 mkr.
• Beslut om att MobiPlus under slutet av 2019 avser att fusionera flera av koncernens bolag för att förstärka helhetserbjudandet, effektivisera administrationen och hålla nere revisionskostnader.
• Beslut om att MobiPlus avser avyttra affärsområde som berör analoga marknadsföringsprodukter för att ytterligare stärka fokus på den digitala affären.
• VD Fredrik Danielsson slutar samt process för att rekrytera ny VD sätts igång.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Bolaget närmar sig slutet av rekryteringsfas för ny VD.

Redovisningsprinciper
Halvårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Granskning av revisor
Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapportdatum
Delårsrapport Q3 – 1/11
Bokslutskommuniké – 29/1 2020

För ytterligare information

Calle Mörck, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7/8 2019.

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom
e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

 

Läs som pdf

‹ Tillbaka