Siffror i sammandrag

Koncernen

Första halvåret (2018-01-01 – 2018-06-30)

– Intäkterna för första halvåret uppgick till 18 072 606 SEK (10 215 873 SEK)

– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -2 732 286 SEK* (-1 245 687 SEK**)

*     Resultatet är belastat med ca -1040 tkr i engångseffekter.

Resultatet är även belastat med goodwillavskrivningar med ca -1400 tkr.

Värt att notera är att Retailsolutions står för ca -850 tkr av resultatet vilket är i linje med deras
historiska resultat för perioden.

**  Resultatet är 2017 belastat med ca -700 tkr i engångseffekter relaterat till bolagets notering.

Resultatet är 2017 även belastat med goodwillavskrivningar med ca -900 tkr.

 

Andra kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30)

– Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 8 905 121 SEK (5 530 583 SEK)

– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -1 626 594 SEK (-818 278 SEK)

 

– Resultatet per aktie uppgick till -0.46 SEK (-0.15 SEK)

– Likvida medel vid periodens slut 3 744 074 SEK (8 074 022 SEK)

Antal aktier: 5 958 939 (5 437 000)

Siffror i parentes avser motsvarande period 2017.

 

 

Moderbolaget

Första halvåret (2018-01-01 – 2018-06-30)

– Intäkterna för första halvåret uppgick till 5 290 396 SEK (3 724 412 SEK)

– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -130 317 SEK (-610 552 SEK)

 

Andra kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30)

– Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 2 591 639 SEK (2 141 514 SEK)

– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -209 163 SEK (-381 557 SEK)

 

 

 

VD har ordet

 

Fokus under det första halvåret har varit att integrera den senaste tidens förvärv i MobiPlus-koncernen parallellt med att fortsätta utvecklingsarbetet för att möta de krav på tillväxt i den affärsplan, som bolaget för närvarande arbetar fram. Som en konsekvens förstärker koncernen både management och säljkapacitet vilket belastar resultatet i delårsrapporten med ca 570 tkr jämfört med föregående år.

Organisationen i övrigt ses över och effektiviseras, bland annat har uppsägningar genomförts vilket belastar resultatet med ca 350 tkr i avvecklingskostnader. Dessutom vässas organisationen genom kompetensöverföring mellan bolagen som också ger utvecklingsmöjligheter för medarbetarna.

Jämförelsestörande poster, utöver avvecklingskostnader, i halvårsresultatet utgörs av emissions- och förvärvskostnader med ca 360 tkr och förändrade periodiseringsrutiner för intäkterna i kontrakten med ca 330 tkr. Det sistnämnda kommer att neutraliseras under året.
Värt att notera är att Retailsolutions belastar resultatet med ca 850 tkr vilket är i linje med deras historiska resultat för perioden.

De ackumulerade goodwillavskrivningarna ökar jämfört med 2017 med ca 900 tkr till ca 1400 tkr.

På intäktssidan uppvisar MobiPlus en tillväxt på 77% i halvårsresultatet jämfört med föregående år. Den större delen är kopplad till gjorda förvärv men tillväxten är också organisk. Vi ser i framtiden en stor potential när vi, genom förvärven, kan erbjuda ett bredare tjänsteutbud mot en större kundstock. Kundstocken har ökat med ca 2000 nya kunder i och med förvärven av Retailsolutions och Wavecom. Orderstocken ligger dessutom en bit över försäljningsmål vilket bådar gott inför hösten.

Lanseringen av SMS-marknadsföring med spårning på individnivå som kompletterar Google Analytics har genomförts. Tjänsten har utvecklats tillsammans med några av våra kunder och responsen har varit enormt positiv. Då denna funktionalitet i nuläget är unik för MobiPlus ger den en stark position för att ta nya affärer med förbättrade marginaler. Intäkterna från SMS-produkten har ökat med 40% jämfört med föregående år utan några utökade sälj- eller marknadsinsatser vilket tyder på att det finns ytterligare stor potential här.

Dotterbolaget Retailsolutions har tillsammans med Ellos förstärkt integrationen mellan MobiPlus kassasystem och kundens affärssystem. Detta stärker relationen och skapar möjligheter att leverera liknande lösningar till andra kunder med samma affärsystemslösning. En förbättrad integration kommer spara tid och minska fel i den dagliga driften hos kunden då manuellt arbete automatiseras. Besparingarna och nyttan ökar när kunden öppnar fler butiker.

Dotterbolaget Goodspot har skrivit ett nytt avtal med KFC (Kentucky Fried Chicken).
Affären har stor potential att växa i framtiden.

Sammantaget har det senaste halvåret handlat om att fortsätta arbetet med att integrera de senaste förvärven i MobiPlus-familjen samt att skapa en organisation som kan serva våra kunder med hela vårt utökade sortiment. Parallellt fortsätter vi att utveckla nya tjänster. Tillsammans med en orderingång som under sommaren har varit starkare än våra försäljningsmål ser vi med stor tillförsikt fram emot hösten med många nya spännande projekt. Den grund vi lägger nu ger goda möjligheter att matcha de krav på tillväxt och lönsamhet som ställs i den affärsplan som kommer färdigställas under hösten och vi ser att vi har goda möjligheter att nå målet att gå med vinst redan 2018.

 

Fredrik Alsgren, VD

 

 

Väsentliga händelser under perioden
• Tillträde av Retailsolutions Sverige AB som kompletterat med MobiPlus med affärs-, kassa- och
POS-system inom retailmarknaden

• Avtal med ny kund som väljer en helhetslösning från MobiPlus med ett initialt ordervärde om ca
350 tkr, avtalet har en god möjlighet att fördubblas.

• Utökning av säljorganisationen

• Extra bolagsstämma och företrädesemission genomförd

• Retailsolutions utökar samarbete med Ellos

• Nytt avtal med KFC (Kentucky Fried Chicken)

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Inga

Redovisningsprinciper
Halvårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

 

Granskning av revisor
Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 

Kommande rapportdatum

Delårsrapport Q3 – 12/11

Bokslutskommuniké – 29/1 2019

 

 

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15/8 2018.

 

 

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som PDF

‹ Tillbaka