Siffror i sammandrag

Koncernen

Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)

– Intäkterna för första halvåret uppgick till 10 215 873 SEK

– Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -581 820 SEK

– Rörelseresultatet före skatt uppgick till -1 245 687 SEK

– Resultatet per aktie uppgick till -0.23 SEK

 

Andra kvartalet (2017-04-01-2017-06-30)

– Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 5 530 583 SEK

– Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -474 065 SEK

– Rörelseresultatet före skatt uppgick till -818 278 SEK

– Resultatet per aktie uppgick till -0.15 SEK

– Likvida medel vid periodens slut 8 074 022 SEK

Antal aktier: 5 437 000

Bolaget var ej koncern under 2016. Därför saknas jämförelsesiffror för 2016.

 

Moderbolaget

Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)

– Intäkterna för första halvåret uppgick till 3 724 412 SEK (3 436 758 SEK)

– Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -406 294 SEK (82 616 SEK)

– Rörelseresultatet före skatt uppgick till -610 552 SEK (35 554 SEK)

 

Andra kvartalet (2017-04-01-2017-06-30)

– Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 2 141 514 SEK (2 051 302 SEK)

– Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -265 118 SEK (254 981 SEK)

– Rörelseresultatet före skatt uppgick till -381 557 SEK (208 014 SEK)

 

Kommentarer

Det har varit ett intensivt Q2 för MobiPlus AB där noteringsarbetet har inneburit ett extra ordinärt arbete som påverkat en stor del av verksamheten och slutade i en notering 19:e maj.

Det är skönt att vi nu är tillbaka med fullt fokus på nya affärer och nya möjligheter; vilket är det som historiskt gjort MobiPlus framgångsrikt och där vår förhoppning är att det ska bli ännu mer framgångsrikt i framtiden.

Noteringsarbetet med tillhörande nyemissionen var en framgång. Nyemissionen tillförde bolaget 6 570.000 SEK före emissionskostnader som är beräknade till ca 700 000 SEK vilket har belastat resultatet.

Under Q2 visar MobiPlus AB ett fortsatt negativt resultat där resultatförlusten i MobiPlus AB främst är kopplad till engångskostnader.

Vi har i Q2 i högre grad kunnat jobba mer med att öka försäljningen. Nyttjandet av MobiPlus-koncernens tecknade ramavtal med OKQ8 har börjat resultera i nya affärer och det är vår förhoppning att kunna växa och utveckla detta under kommande kvartal.

Bolagets resultatförbättrande åtgärder har fått större genomslag. Besparingarna kommer dock nå full kraft under sista kvartalet.

Vi ser att våra kunder uppskattar vår ambition att vara en one-stop-shop för marknadsföring där vi kan leverera flexibla lösningar som underlättar för dem. Framöver kommer vi kunna leverera fler av våra tjänster till befintliga kunder genom att tydligare kommunicera ut vårt breddade produktutbud.

MobiPlus har under perioden också tecknat avtal avseende förvärv av Karlsson Företagspartner AB och Karlsson Investpartner AB och detta endast drygt en månad efter att vi noterats. Vi nämnde under själva noteringsprocessen att vi hade för avsikt att förvärva små lönsamma bolag och att därigenom kunna växa. Vi har kommunicerat att vi vill, vi kan och vi vågar ta ansvar för våra serviceleveranser gentemot våra kunder. Det känns riktigt bra att även kunna leverera nyheterna om förvärv till våra aktieägare i enlighet med vår kommunicerade avsikt under noteringsprocessen.

Karlsson Företagspartner och Karlsson Investpartner AB är marknadsföringsföretag som ligger helt i linje med den målgrupp och de tjänster som MobiPlus levererar. Bolagen har visat god lönsamhet och jobbar med starka kundrelationer precis som MobiPlus gör i vår egen verksamhet. Förvärven stärker MobiPlus-koncernen som helhet. Exakt hur stort avtryck det kommer att göra för hela koncernens lönsamhet är ännu för tidigt att säga. Det är dock min och styrelsens förhoppning att synergieffekterna och samordningseffekterna av förvärven trimmar lönsamheten ytterligare samt ökar merförsäljningen av tjänster som är värdefulla för våra kunder.

 

Väsentliga händelser under perioden

– MobiPlus AB tecknade ramavtal med OKQ8 i början av april med tillhörande beställningar i enlighet med ramavtalet.

– MobiPlus AB noterades den 19e maj på Aktietorget

– MobiPlus AB tecknade förvärvsavtal gällande Karlsson Företagspartner och Karlsson Investpartner AB

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

– MobiPlus AB har tillträtt bolagen Karlsson Företagspartner AB och Karlsson Investpartner AB som nu är en del i koncernen.

 

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

 

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 

Kommande rapportdatum

22/11 – 2017 – Kvartalsrapport Q3

29/1 – 2018 – Bokslutskommuniké

 

För ytterligare information 

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB

Telefon: 031-387 07 71

E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25/8 2017.

 

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås och Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

‹ Tillbaka