Förfallen fordran mot MobiPlus AB

En Fordringsägare har tillställt Mobiplus en anmaning att inom 7 dagar betala en skuld om drygt 1,1 mkt plus ränta. Om inte Bolaget kan presentera en lösning för att lösa skulden kan en ansökan om konkurs lämnas in till tingsrätten inom 7 dagar. Skulden är förfallen till betalning. MobiPlus har genom tidigare förhandling haft anstånd med skulden i väntan på att erforderligt kapital skulle tillföras genom att en företrädesemission skulle genomförts. Genom att Fredrik Alsgren, bolagets direkt och indirekt största aktieägare, meddelat att han avsåg att inte rösta bifallande till denna nyemissionen har styrelsens möjlighet att tillföra bolaget erforderligt kapital, bland annat för betalning av skulden enligt ovan, hindrats.

Styrelsen har påbörjat en diskussion med Fordringsägaren och så länge Bolaget har en trovärdig och fortlöpande plan om att i närtid kunna betala av skulden, har Fordringsägaren ingen avsikt att driva skulden vidare till tingsrätten. Styrelsen undersöker nu olika möjligheter att omgående hitta en snabb lösning.

Göteborg i juni 2020
Styrelsen för MobiPlus AB (publ)

För ytterligare information
Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24/6 2020.

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

‹ Tillbaka