Siffror i sammandrag

Koncernen

Första nio månaderna (2019-01-01 – 2019-09-30)
– Nettoomsättningen för första nio månaderna uppgick till 26 040 571 SEK (25 863 782 SEK)
– Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -175 428 SEK1) (-3 358 322 SEK3))
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -8 372 156 SEK2) (-5 859 322 SEK4))

Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30)
– Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 7 695 803 SEK (7 791 176 SEK)
– Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1 349 130 SEK5) (-2 237 789 SEK7))
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -7 942 419 SEK6) (-3 127 036 SEK8))
– Resultatet per aktie uppgick till -1,33 SEK6) (-0,52 SEK8))
– Likvida medel vid periodens slut 403 118 SEK (1 457 733 SEK)

Antal aktier: 5 958 939 (5 958 939)

Moderbolaget

Första nio månaderna (2019-01-01 – 2019-09-30)
– Nettoomsättningen för första nio månaderna uppgick till 5 090 456 SEK (6 975 464 SEK)
– Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1 693 167 SEK (-18 549 SEK)
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -9 178 725 SEK9) (-531 847 SEK)

Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30)
– Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 1 170 131 SEK (1 685 068 SEK)
– Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -555 312 SEK (-176 418 SEK)
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -7 724 051 SEK9) (-401 530 SEK)

Siffror i parentes avser motsvarande period 2018

1) Resultatet är belastat med ca -0,8 mkr i engångskostnader samt en avsättning på ca -1,24 mkr avseende avgångsvederlag till tidigare ledande befattningshavare i bolaget. Vidare finns det en jämförelsestörande post i perioden i form av avyttring av verksamhetsdel för 3,25 mkr.
2) Resultatet är, förutom 1), ytterligare belastat med goodwillnedskrivningar på ca -5,8 mkr samt ca -1,9 mkr i goodwillavskrivningar.
3) Resultatet 2018 är belastat med ca -1,3 mkr i engångseffekter p.g.a. omställningar och förändrade periodiseringsrutiner.
4) Resultatet 2018 är, förutom 3), ytterligare belastat med goodwillavskrivningar om ca -1,9 mkr.
5) Resultatet är belastat med -0,15 mkr i engångskostnader och ca -1,24 mkr avseende avsättning ovan nämnda avgångsvederlag.
6) Resultatet är, förutom 5), belastat med -5,8 mkr i goodwillnedskrivningar och ca -0,6 mkr i goodwillavskrivningar.
7) Resultatet Q3 2018 är belastat med -0,26 mkr i engångseffekter.
8) Resultatet Q3 2018 är, förutom 7), ytterligare belastat med -0,5 mkr i goodwillavskrivningar.
9) Resultatet är belastat med en nedskrivning av aktier i ett av dotterbolagen om 7 mkr.

VD har ordet

Det svaga resultatet som bolaget uppvisar för kvartalet beror till största del på att styrelsen har beslutat att genomföra en nedskrivning av aktierna i dotterbolaget Wavecom AB, vilket har som följdeffekt att förvärvad goodwill skrivs ned och belastar koncernens resultaträkning med cirka -5,8 mkr. Styrelsen anser att nedskrivningen var nödvändig för att ge en mer rättvisande bild av dotterbolagets framtida kassaflöden, givet utvecklingen i bolaget under den senaste tiden. Kvartalets resultat försvagas ytterligare då en avsättning på cirka -1,24 mkr har bokats upp avseende avgångsvederlag till tidigare ledande befattningshavare i bolaget

Rensat för engångseffekter påvisar koncernen ett EBITDA-resultat för Q3 2019 på knappt 50 tkr, vilket kan jämföras med ett negativt EBITDA-resultat Q3 2018 på ca -2 mkr.

Korrigerat för goodwillnedskrivningen och avgångsvederlaget uppvisar koncernen ett resultat före skatt på cirka -0,9 mkr för kvartalet. Med samma korrigeringar var motsvarande resultat före skatt -2,87 mkr för det tredje kvartalet 2018. Givet att notoriskt svaga juli månad belastar resultatet för årets tredje kvartal med cirka -0,8 mkr ser vi ett tydligt bevis på att tidigare kommunicerat besparingsprogram har gett effekt redan under det tredje kvartalet.

Styrelsen ser ingen anledning att revidera omfattningen av tidigare kommunicerad besparingsplan och bolaget förväntas kapitalisera på detta enligt tidigare prognos om 1 mkr för kvartal 3 och 4 2019 samt framgent 4 mkr årligen. Bolaget kommer att fortskrida arbetet framöver med en ökad kostnadskontroll i koncernen genom att se över hur ytterligare besparingar, om möjligt, kan genomföras. Lejonparten av detta arbete är dock redan utfört och kommer att realiseras kommande år.

Nettoomsättningen under det tredje kvartalet har minskat med 1 % jämfört med motsvarande period föregående år. Ackumulerat för innevarande år har nettoomsättningen ökat med 0,7 % jämfört med motsvarande period 2018.

Mobiplus-koncernen befinner sig just nu i en återhämtningsfas då prioritering har skiftats från tillväxt till lönsamhet efter den bistra halvårsrapporten tidigare i år. Att anpassa verksamheten till en mindre kostym har tagit i anspråk betydande resurser under kvartalet. Detta har samtidigt krävt ökad effektivitet genomgående i organisationen avseende rutiner och processer för att bibehålla samma leverans- och produktionskapacitet. Dessutom har en situation med en tidigare anställd på Karlsson Företagspartner AB uppdagats där den tidigare anställde under sin anställning bedrivit konkurrerande verksamhet. Detta i kombination med personalomställningar har delvis tagit fokus från kärnverksamheten under det tredje kvartalet. Den organisatoriska omstruktureringen har avhandlats under innevarande kvartal och därmed frigörs resurser för ingången av det avslutande kvartalet 2019.

Q4 har traditionellt varit ett starkt kvartal för Mobiplus innehållande både Black Friday och julhandeln och vi blickar nu framåt mot ett spännande fjärde kvartal.

Calle Mörck, (tf) VD

Väsentliga händelser under perioden

 • Besparingsprogram har införts och påbörjats.
 • Amorteringsanstånd har beviljats av kreditgivare.
 • Nedskrivning av aktier i dotterbolaget Wavecom AB.
 • Omfattande personalomställningar.
 • Före detta anställd hos dotterbolaget Karlsson Företagspartner AB bedriver under sin anställning konkurrerande verksamhet viket påverkar kundstocken.
 • VD-rekrytering avbryts tills vidare på grund av den finansiella situationen.
 • Planlagd fusion av dotterbolag senareläggs till början av nästa år.
 • Resultatet i det tredje kvartalet belastas av en avsättning för avgångsvederlag till tidigare ledande befattningshavare i bolaget.
 • Koncernens kundtjänst har integrerats i det nya CRM-systemet vilket är ytterligare ett steg mot ett komplett och enhetligt affärssystem.
 • Styrelsen arbetar aktivt med att säkerställa verksamhetens kort- och långsiktiga finansiering.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Styrelsen intensifierar arbetet med att säkerställa verksamhetens kort- och långsiktigafinansiering.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapportdatum
Bokslutskommuniké – 29/1 2020

För ytterligare information

Calle Mörck, Mobiplus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Denna information är sådan information som Mobiplus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15/11 2019.

Kort om Mobiplus

Mobiplus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

Läs som pdf

‹ Tillbaka