Siffror i sammandrag

Koncernen

Första nio månaderna (2018-01-01 – 2018-09-30)
– Intäkterna för första halvåret uppgick till 25 863 782 SEK (16 491 861 SEK)
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -5 859 322 SEK* (-1 950 255 SEK**)

* Resultatet är belastat med ca -1300 tkr i engångseffekter relaterat till omställningar och
förändrade periodiseringsrutiner.
Resultatet är även belastat med goodwillavskrivningar med ca -1900 tkr. Ökningen består i
Retailsolutions på ca -700 tkr.
** Resultatet är 2017 även belastat med goodwillavskrivningar med ca -1200 tkr.

Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)
– Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 7 791 176 SEK (6 275 988 SEK)
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -3 127 036 SEK (-704 568 SEK)

– Resultatet per aktie uppgick till -0.52 SEK (-0.36 SEK)
– Likvida medel vid periodens slut 1 457 733 SEK (5 695 203 SEK)

Antal aktier: 5 958 939 (5 437 000)
Siffror i parentes avser motsvarande period 2017.

Moderbolaget

Första nio månaderna (2018-01-01 – 2018-09-30)

– Intäkterna för första halvåret uppgick till 6 975 464 SEK (5 900 209 SEK)
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -531 847 SEK (-652 333 SEK)

Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)
– Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 1 685 068 SEK (2 175 797 SEK)
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -401 530 SEK (-41 781 SEK)

 

VD har ordet

På intäktssidan uppvisar koncernen en tillväxt på 24% för det tredje kvartalet jämfört med föregående år. Den större delen är kopplad till gjorda förvärv men den totala avtalsvolymen har även vuxit under det tredje kvartalet jämfört med det första halvåret. Procentuellt har avtalen rörande sökmotoroptimering ökat mest, som en direkt konsekvens av interna utbildningsinsatser och kunskapsöverföring till säljorganisationen.

Tidigare effektiviserande åtgärder i form av omställningar belastar resultatet för det tredje kvartalet med ca 700 tkr. Förändrade periodiseringsrutiner av både intäkter och personalkostnader belastar resultatet med ca 600 tkr för koncernen under kvartalet. De ackumulerade goodwillavskrivningarna ökar jämfört med 2017 från ca 1200 tkr till ca 1900 tkr.

Arbetet med att bygga organisationen för framtiden har fortsatt under det tredje kvartalet. Utvecklingen av organisationen, intern kunskapsöverföring och en rad operativa förbättringar har präglat året för att bygga en organisation som ska erbjuda en starkare leverans och större kundnytta för MobiPlus nuvarande och blivande kunder i framtiden. Att bygga en rak och tydlig väg som MobiPlus kan gasa på in i framtiden för att kunna nå långsiktiga tillväxtmål med en god lönsamhet har varit nödvändigt för att koncernens sex bolag ska fungera som en organisation och därmed maximera de synergieffekter som eftersträvas. Många av dessa åtgärder börjar nu visa resultat där organisationen till allt större grad arbetar som ett team och nya kunder väljer att ge MobiPlus förtroendet att leverera fler produkter och tjänster än tidigare.

Arbetet med en uppdaterad affärsplan har fortsatt och ligger till grund för nya genomförandeplaner för olika affärsområden såväl som framtagandet av individuella utvecklingsplaner för alla anställda. Detta arbete resulterar även i en uppdatering av varumärkes- och kommunikationsplanen för att avspegla den utveckling av koncernens erbjudande som skett.

MobiPlus har under det tredje kvartalet investerat i både en förbättrad servermiljö och utveckling av de egenutvecklade produktplattformarna, vilket lett till flera spännande affärer. Bland annat håller kapaciteten för e-post och SMS-utskick på att mångdubblas för att klara av kraven från fler och större kunder. Att nu drifta alla tjänster i en egen miljö kommer förbättra såväl tillgänglighet och tillförlitlighet som sänkta kostnader för MobiPlus. Dessutom kommer vässade plattformar öka leveranseffektiviteten och därmed lönsamheten för utvecklingsprojekt.

Kunskapsöverföringen mellan MobiPlus-bolagen har även resulterat i större och bredare affärer efter sommaren där kunderna väljer att lägga en större del av sina digitala affärer hos MobiPlus. Att många kunder nu köper produkter och tjänster från flera olika av MobiPlus affärsområden visar på att potentialen i att erbjuda en bred portfölj av tjänster är stor.

Det fjärde kvartalet brukar historiskt vara mycket starkt för flera av MobiPlus-företagen med Black Friday, Cyber Monday och julhandel som höjdpunkter och förhoppningen är att orderingången ska vara än bättre än tidigare år tack vare det både breddade och vässade produkt- och tjänsteutbud MobiPlus nu kan erbjuda.

Fredrik Danielsson, VD

 

Väsentliga händelser under perioden
• Uppsättning av ny servermiljö för förbättrad drift av hostade lösningar.
• Utökning av säljorganisationen
• Skånetrafiken förlänger samarbetet med Retailsolutions avseende betal- och integrationslösningar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Fredrik Danielsson ersätter Fredrik Alsgren som VD i oktober.
• Fredrik Alsgren tillträder ny roll som strategisk chef.
• Inflytt i nya lokaler i både Göteborg och Borås.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapportdatum
Bokslutskommuniké – 29/1 2019

 

För ytterligare information
Fredrik Danielsson, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-382 08 01
E-post: fredrik.danielsson@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19/11 2018.

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som pdf

‹ Tillbaka