Siffror i sammandrag
Koncernen
Första nio månaderna (2017-01-01 – 2017-09-30)
– Intäkterna för första nio månaderna uppgick till 16 491 861 SEK
– Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -872 363 SEK
– Rörelseresultatet före skatt uppgick till -1 950 255 SEK

Tredje kvartalet (2017-07-01-2017-09-30)
– Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 6 275 988 SEK (3 610 236 SEK)
– Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -290 543 SEK (-437 311 SEK)
– Rörelseresultatet före skatt uppgick till -704 568 SEK (-519 097 SEK)

– Resultatet per aktie uppgick till -0.36 SEK
– Likvida medel vid periodens slut 5 695 203 SEK
Antal aktier: 5 437 000
Bolaget var ej koncern under 2016. Därför saknas jämförelsesiffror för hela 2016. För tredje kvartalet finns jämförande siffror för Aug-Sep då koncernförhållandet uppstod 2016-08-01.

Moderbolaget
Första nio månaderna (2017-01-01 – 2017-09-30)
– Intäkterna för de första nio månaderna uppgick till 5 900 209 SEK (5 373 574 SEK)
– Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -349 477 SEK (-218 294 SEK)
– Rörelseresultatet före skatt uppgick till -652 333 SEK (34 290 SEK)

Tredje kvartalet (2017-07-01-2017-09-30)
– Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 2 175 797 SEK (1 954 769 SEK)
– Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) 56 817 SEK (-300 912 SEK)
– Rörelseresultatet före skatt uppgick till -41 781 SEK (15 966 SEK)

Kommentarer
Tredje kvartalet har varit starkt. De operativa och strategiska målen för verksamheten ligger i linje med styrelsens förväntningar. Vårt fokus har varit ett fortsatt ökat försäljningsarbete med en rad förbättrade och utökade tjänster. Detta har gett en ökad orderingång vilket är glädjande och visar på att det är rätt väg att gå.

Vi har i försäljningen också kunnat dra nytta av att vi nu finns representerade på fler orter i landet och på så vis kan möta kunderna på plats i betydligt större utsträckning. Med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik har vi närhet till kunder i hela landet.

MobiPlus har under året belastats med ca 2 MSEK i extraordinära kostnader relaterat till omställnings-, förvärvs- och noteringsarbete. Utöver detta har ledningen lagt motsvarande 0,9 MSEK i tid till att genomföra omställnings-, förvärvs- och noteringsarbetet. Återupphämtningen av de extraordinära kostnaderna går enligt plan.

Förvärvet av Wavecom tar oss ett steg närmare att bli en komplett leverantör. Genom det kan vi inte bara erbjuda mer avancerade tekniska lösningar och molntjänster utan även drift. Med vår utökade tekniska kapacitet har vi nu möjlighet att specialutveckla integrationer och applikationer mot tredje parts lösningar åt både små och stora företag. Kunden kan få en lösning som effektiviserar deras arbetsflöden, gör det lättare att använda tjänsterna och sparar tid åt dem, till en rimlig kostnad.

Förvärvet av Wavecom ger oss en högre driftsäkerhet tack vare ökad geografisk spridning.

Under kvartalet har tekniska förbättringar i MobiPlus marknadsföringsplattform genomförts som möjliggör en stärkt position på marknaden. Med dessa förbättringar på plats kommer vi satsa på att ta ny mark inom branscher som traditionellt kanske inte jobbat med digital marknadsföring. Även de branscher som redan använder exempelvis SMS i sin marknadsföring, har behov av förbättrad kampanjuppföljning, vilket MobiPlus nu har vidareutvecklat en lösning för.

Det finns många företag som skulle tjäna på att samla sina tjänster inom digital marknadsföring hos en enda leverantör. Vårt mål är att göra det enkelt för företagen genom att erbjuda dem en komplett produktportfölj under ett och samma tak. När MobiPlus löser marknadskommunikation och profilering får företagen mer tid att fokusera på sina verksamheter, vilket ger starkare möjligheter att utvecklas.

Vi går nu in i Q4 som traditionellt är ett starkt kvartal för alla bolag i MobiPlus-koncernen. Vi räknar med att det blir så även detta år och att kommande stora handelsdagar såsom Black Friday, Cyber Monday samt julhandeln ger ett positivt avtryck.

Väsentliga händelser under perioden
– MobiPlus AB tecknade förvärvsavtal gällande Wavecom
– MobiPlus AB har tillträtt bolagen Karlsson Företagspartner och Karlssson Investpartner som nu ingår i koncernen.
– Genom Wavecom tecknat ramavtal med ett ledande IT-konsultbolag i Sverige

Väsentliga händelser efter periodens utgång
– MobiPlus AB har tillträtt bolaget Wavecom som nu är en del i koncernen.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapportdatum
29/1 – 2018 – Bokslutskommuniké

För ytterligare information
Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22/11 2017.

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

Se hela rapporten

 

‹ Tillbaka