Siffror i sammandrag

Koncernen
Första kvartalet (2019-01-01 – 2019-03-31)
– Intäkterna för första tre månaderna uppgick till 9 930 666 SEK (9 167 485 SEK)
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 24 052 SEK (-1 105 692 SEK)
– Resultatet per aktie uppgick till 0,004 SEK (-0,19 SEK)
– Likvida medel vid periodens slut 1 149 814 SEK (4 991 660 SEK)

Antal aktier: 5 958 939 (5 958 939)
Siffror i parentes avser motsvarande period 2018

Moderbolaget
Första kvartalet (2019-01-01 – 2019-03-31)
– Intäkterna för de första tre månaderna uppgick till 1 654 128 SEK (2 698 757 SEK)
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -717 965 SEK (78 846 SEK)

VD har ordet
MobiPlus vänder nu till vinst efter ett tufft föregående år som präglats av mycket förändringar och kostnader kopplade till konsolidering av koncernens bolag. Resultatet för det första kvartalet är i år drygt 1,1 mkr bättre än motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten för MobiPlus är för det första kvartalet 2019 8,3% jämfört med samma period föregående år.
MobiPlus visar en vinst på 20 tkr för Q1. I resultatet ingår en goodwillavskrivning med ca 700 tkr.

Det första kvartalet inleddes med att MobiPlus lanserade en ny grafisk profil och kommunikationsplattform för att visa upp en tydlig enighet kring koncernens samlade erbjudande där man förmedlar MobiPlus som ett företag som är kreativt styrda, strategiskt drivna, teknikvänliga och mänskligt engagerade. Den nya profilen har lett till en kraftig ökning av trafik till MobiPlus webbplats och en stor ökning av inkommande kundförfrågningar jämfört med föregående år.

MobiPlus har också förstärkt organisationen på både säljsidan och på kundtjänst som ett led i att skapa en enhetlig kanal för hur koncernens kommunikation med kunder sker. Målet under det andra kvartalet är att kunna konsolidera kundtjänst för koncernens samtliga bolag till ett ställe. Detta dels som ett sätt att effektivisera den interna administrationen men också som ett nödvändigt steg då fler och fler av MobiPlus kunder samlar många olika tjänster från koncernens olika bolag hos MobiPlus.

Ett ytterligare steg i detta arbete är införandet av ett gemensamt CRM-system för alla koncernens bolag för att förbättra servicen mot kunder och snabba på det interna arbetet.
MobiPlus börjar nu se resultatet av förra årets förändringar och många av de effektiviserade åtgärder som gjorts gällande bl.a MobiPlus hostingmiljö kommer börja skapa ekonomiskt positiva effekter i takt med att avtalen med externa leverantörer löper ut under det första halvåret 2019.

2018 var ett tufft år med stora förändringar och omstruktureringar som kostade både tid och pengar men jag känner verkligen att koncernen står mycket bättre rustad för att möta marknaden nu än var vi befann oss förra året. Målet för 2019 är att koncernen ska skapa förutsättningar för en ordnad tillväxt under kommande år.

Jag är stolt över vår personal, leverantörer och våra kunder som stöttar oss under dettta förändringsarbete och ser med tillförsikt fram emot MobiPlus framtida utveckling.

Fredrik Danielsson, VD

Väsentliga händelser under perioden
• Ny, enhetlig, grafisk profil och kommunikationsplattform lanserad.
• Förstärkning av säljorganisationen.
• Förstärkning och centralisering av koncernens kundtjänst.
• Införande av nytt, gemensamt, CRM-system för koncernens bolag.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Den 2:e april meddelades även att MobiPlus under 2019 avser att fusionera koncernens bolag för att förstärka helhetserbjudandet och effektivisera administrationen. Dessutom kommer två affärsområden som berör analoga marknadsföringsprodukter avyttras för att att ytterligare stärka fokus på den digitala affären.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapportdatum
Halvårsrapport – 7/8
Delårsrapport Q3 – 1/11
Bokslutskommuniké – 29/1 2020

För ytterligare information

Fredrik Danielsson, MobiPlus AB
Telefon: 031-382 08 01
E-post: fredrik.danielsson@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2/5 2019.

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

 

Läs som pdf

‹ Tillbaka