Siffror i sammandrag

Koncernen

Hela året (2019-01-01 – 2019-12-31)

– Nettoomsättningen för hela året uppgick till 34 020 816 SEK (39 189 178 SEK*)

– Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -459 512 SEK** (-3 519 411 SEK***)

– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -9 233 047 SEK**** (-6 858 151 SEK***)

– Resultatet per aktie uppgick till -1,55 SEK (-1,15 SEK)

 

Fjärde kvartalet (2019-10-01 – 2019-12-31)

– Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 7 980 245 SEK (13 275 396 SEK*)

– Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -284 084 SEK (-161 089 SEK)

– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -860 891 SEK (-998 829 SEK)

– Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,17 SEK)

– Likvida medel vid periodens slut 987 530 SEK (3 808 599 SEK)

 

Antal aktier: 5 958 939 (5 958 939)

 

Moderbolaget

Hela året (2019-01-01 – 2019-12-31)

– Nettoomsättningen för hela året uppgick till 7 364 401 SEK (10 902 913 SEK)

– Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -2 067 088 SEK (2 637 SEK)

– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -9 692 597 SEK***** (-694 197 SEK)

 

Fjärde kvartalet (2019-10-01 – 2019-12-31)

– Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 2 273 945 SEK (3 927 449 SEK)

– Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -373 921 SEK (21 186 SEK)

– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -513 872 SEK (-162 350 SEK)

Siffror i parentes avser motsvarande period 2018

  

* I nettoomsättningen 2018 ingår cirka 1,97 mkr i kalenderrelaterad omsättning, ett analogt affärsområde som avyttrats under 2019 och därmed inte bidrar till nettoomsättningen 2019.

** Resultatet är belastat med en avsättning om -1,24 mkr avseende avgångsvederlag till tidigare ledande befattningshavare i bolaget. Vidare finns det en jämförelsestörande post mot föregående år i form av avyttring av verksamhetsdel för 2,78 mkr.

*** Resultatet 2018 är belastat med cirka -4,38 tkr i engångseffekter avseende omställningar i kontor och personal samt förändrade periodiseringsrutiner.

**** Resultatet är, förutom **, ytterligare belastat med goodwillnedskrivningar om -5,8 mkr.

***** Resultatet är belastat med en nedskrivning av aktier i ett av dotterbolagen om -7 mkr.

 

VD har ordet

Det går inte att sticka under stolen med att verksamhetsåret 2019 har varit ett synnerligen tufft år där bolaget har ställts inför flertalet stora utmaningar. För att vända den negativa resultatutvecklingen har det krävts av styrelsen att omstrukturera och renodla verksamhet. Det har inneburit att verksamhetsgrenar har sålts och andra ligger ute för försäljning. Besparingsprogram har vidtagits, vilket inneburit att fina medarbetare har tvingats lämna oss, allt i syfte att spetsa produktportföljen och få ett företag med lönsamhet och kontrollerad utveckling.

Resultatet före skatt för helåret 2019 landar på -9,23 mkr vilket kan jämföras med ett negativt resultat om -6,86 mkr 2018. En betydande orsak till det svaga resultatet är nedskrivningen av aktier i dotterbolaget Wavecom AB som belastar koncernens resultat med -5,8 mkr i form av goodwillnedskrivningar. Dessutom påverkar en avsättning rörande avgångsvederlag till tidigare ledande befattningshavare resultatet med cirka -1,24 mkr. Rörelseresultatet (EBITDA) för 2019 uppgick till -0,46 mkr, vilket kan jämföras med -3,2 mkr föregående år, exkluderat engångseffekter.

Nettoomsättningen för året uppgick till 34,02 mkr, vilket är 13,2 % lägre än nettoomsättningen 2018 på 39,19 mkr. Orsaken till den minskade omsättningen är framförallt att kalenderverksamheten har avyttrats under året, en verksamhetsgren som 2018 bidrog med 1,97 mkr i nettoomsättning. Dessutom har försäljningen av SMS minskat med 3,54 mkr jämfört med föregående år, då bolaget förlorade ett par större kunder tidigt under året. Effekten av att en tidigare anställd på dotterbolaget Karlsson Företagspartner bedrivit konkurrerande verksamhet var ca -1,4 mkr i omsättning under 2019 och beräknas vara ca -2,2 mkr i omsättning per år när effekten är realiserad.

Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet 2019 uppgick till 7,98 mkr jämfört med 13,28 mkr 2018. Den minskade omsättningen hänförs likt tidigare till avyttringen av kalenderverksamheten samt SMS-försäljningen i och med att dessa verksamhetsgrenar ligger med en stark övervikt i det fjärde kvartalet.

Mobipluskoncernen befinner sig fortfarande i en återhämtningsfas där produktions- och leveranskapacitet bättre anpassas till efterfrågan och företagets vässade produktportfölj. Detta är en pågående process som har visat sig vara mer omfattande än tidigare prognostiserat vilket inneburit att bolaget under det fjärde kvartalet har haft utmaningar avseende leverans och produktion. Det temporära kapacitetsunderskottet har nu åtgärdats genom en ny skalbar lösning med fullständig kostnadseffektivitet.

Den organisatoriska omstruktureringen under verksamhetsåret har föranlåtit bolaget att spetsa produkt- och tjänsteportföljen tillika kunderbjudandet. Mobiplus målsättning är att leverera digitala lösningar inom affärsområdena kassasystem och digitala skärmar, e-handel och web samt digital marknadsföring och lojalitetsplattformar. I linje med detta ligger den under året genomförda försäljningen av den analoga kalenderverksamheten, samt den planlagda försäljning av dotterbolaget Goodspot Sverige AB vars verksamhet huvudsakligen består av utomhusreklam.

Styrelsen har bjudit in till extra bolagsstämma den 13:e februari 2020 för att föreslå en företrädesemission som ska möjliggöra bolagets fortsatta digitala resa tillsammans med våra kunder. Bolaget har för avsikt att lägga grunden för en egenutvecklad mjukvara, en digital plattform som ökar kundnyttan genom att knyta samman befintliga affärsområden och samtidigt vidareutveckla bolagets lösningar avseende lojalitetsprogram.

Trots ett tufft år så ser jag och företagsledningen fram emot det nya året med stor tillförsikt. Vi har all tro att tillsammans med vår ansvarsfulla och lojala personal ska vi kunna vända utvecklingen och under året stärka bolaget. Vår fulla förhoppning är att vi vid årets slut ska kunna visa på tillväxt och nå såväl ett positivt resultat som kassaflöde.
Calle Mörck, (tf) VD

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma.
 • Styrelseordföranden Niclas Bergkvist samt styrelseledamoten Fredrik Alsgren avgår på egen begäran. Niclas Bergkvist är dock föreslagen till omval på kommande extra bolagsstämma.
 • Styrelse och VD arbetar aktivt med att säkerställa verksamhetens kort- och långsiktiga finansiering.

 

Väsentliga händelser under året

 • Ny, enhetlig, grafisk profil och kommunikationsplattform lanserad.
 • Förstärkning och centralisering av koncernens kundtjänst.
 • Avyttring av verksamhetsdel som berör analoga kalendrar.
 • Styrelsen beslutar att fusionera flera av bolagets dotterbolag under slutet av 2019 för att förstärka helhetserbjudandet och effektivisera administrationen. Genomförandet av fusionen bordläggs till följd av bolagets finansiella situation.
 • Ingående VD Fredrik Danielsson avgår och en rekryteringsprocess initieras, samma process får dock avslutas abrupt till följd av bolagets finansiella situation. Medgrundaren Calle Mörck utses istället till tillförordnad VD.
 • Ett omfattande besparingsprogram genomförs, vilket medför väsentliga personalomställningar samt ytterligare åtgärder för att öka kostnadseffektiviteten i bolaget.
 • Nedskrivning av aktier i dotterbolaget Wavecom AB.
 • En avsättning avseende avgångsvederlag till tidigare ledande befattningshavare i bolaget belastar resultatet under räkenskapsåret.
 • Före detta anställd hos dotterbolaget Karlsson Företagspartner AB bedriver under sin anställning konkurrerande verksamhet vilket påverkar kundstocken.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen kallar till extra bolagsstämma med förslag till företrädesemission.
 • Tidigare kommunicerat avgångsvederlag till tidigare ledande befattningshavare bestrids i sin helhet då det anses vara oskäligt och ingånget under felaktiga premisser.

 

Redovisningsprinciper

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

 

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 Datum för årsstämma
19/5 2020

Datum för extra bolagsstämma
13/2 2020

Kommande rapportdatum
05/5 2020 Delårsrapport Q1 2020

 

För ytterligare information

Calle Mörck, Mobiplus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29/01 2020.

 

Kort om Mobiplus

Mobiplus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Koncernen erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper bolagen kunderna med hela den digitala marknadsföringen. Koncernen tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos kunderna kan Mobiplus erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

 

Läs rapport

‹ Tillbaka