Siffror i sammandrag
Koncernen
Hela året (2017-01-01 – 2017-12-31)
– Intäkterna för hela året uppgick till 25 452 088 SEK
– Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 430 706 SEK
– Rörelseresultatet före skatt uppgick till (EBIT) -872 363 SEK
– Resultatet före skatt uppgick till (EBT) -1 293 017 SEK
– Resultatet per aktie uppgick till -0.24 SEK för hela året

Fjärde kvartalet (2017-10-01-2017-12-31)
– Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 8 960 227 SEK (7 846 107 SEK)
– Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 1 303 069 SEK (2 007 018 SEK)
– Rörelseresultatet före skatt uppgick till (EBIT) 803 954 SEK (2 000 642 SEK)
– Resultatet före skatt uppgick till (EBT) 657 238 SEK (1 948 310 SEK)
– Resultatet per aktie uppgick till 0.12 SEK för perioden

– Likvida medel vid periodens slut 6 326 486 SEK
Antal aktier: 5 437 000

Bolaget var ej koncern under 2016. Därför saknas jämförelsesiffror för hela 2016. För fjärde kvartalet finns jämförande siffror för Okt-Dec då koncernförhållandet uppstod 2016-08-01.
Koncernmässig goodwill belastar resultatet med 1 178 009 SEK för hela året.

Moderbolaget
Hela året (2017-01-01 – 2017-12-31)
– Intäkterna för hela året uppgick till 9 507 375 SEK (8 439 214 SEK)
– Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 195 986 SEK (717 528 SEK)
– Rörelseresultatet före skatt uppgick till (EBIT) 26 686 SEK (556 720 SEK)
– Resultatet före skatt uppgick till (EBT) -314 949 SEK (842 264 SEK)

Fjärde kvartalet (2017-10-01-2017-12-31)
– Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 3 608 125 SEK (3 065 641 SEK)
– Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 566 982 SEK (935 824 SEK)
– Rörelseresultatet före skatt uppgick till (EBIT) 524 657 SEK (895 622 SEK)
– Resultatet före skatt uppgick till (EBT) – 452 118 SEK (807 975 SEK)

 

VD:n har ordet

Kära aktieägare,
Vi visar starka siffror för 2017 efter ett Q4 enligt plan och det har varit ett bra år för MobiPlus!
Ser man på årets resultat och rensar det på tidigare kommunicerade engångseffekter har bolaget en lönsamhet på ca 0,7 MSEK för året.
Fram till Q3 hade bolaget ett ackumulerat minusresultat på nästan 2 MSEK (EBT) till följd av engångseffekter (bl.a. noteringen).
Som VD och Aktieägare är jag stolt över var vi är idag men jag är inte nöjd.

2017 inleddes med en framgångsrik notering på Aktietorget och med en anslutande emission som tecknades till 198%. Året fortsatte med en rad raska och strategiskt viktiga förvärv och avrundades med att precis efter årsskiftet tillträda det senaste av dem.

Q4 är och har historiskt alltid varit starkt. Det gör att vi enligt förväntan hämtat hem delar av underskottet under kvartalet.

Konsolideringsprocessen av gjorda förvärv går in i nästa fas och under 2018 är målsättningen att dessa ska bidra positivt till resultatet och öka abonnemangsintäkterna. Framöver kommer denna målsättning stärka upp alla kvartal med positiva resultat och avkastning på gjorda förvärv som följd.

Med ca 4.000 företagskunder inom koncernen så är tillväxtpotentialen bedömd som mycket stor baserat på möjlig merförsäljning till redan befintliga kunder.

Vårt koncept att vara en one-stop-shop-leverantör som gör att våra kunder kan ha sina samlade tjänster hos oss snarare än ha dem utspridda hos ett dussintal andra leverantörer, har vi fått många positiva reaktioner på.

Det har tecknats strategiskt viktiga avtal med större aktörer inom retail och e-handel. Avtalsförnyelsegraden är fortsatt hög och med så otroligt många kunder känns det stabilt inför kommande år. Att till fullo realisera potentialen är det som står överst på min och styrelsens agenda.

Styrelsen och huvudägarna har stark tilltro till affärsplanen och att flera tidigare ägare av de bolag MobiPlus förvärvat väljer att investera och fortsätta vilja investera i bolaget till en kurs om 7,30 SEK är talande.

Jag ser hoppfullt på framtiden!

 

Väsentliga händelser under perioden Q4

– Tillträde på Wavecom AB samt förvärv av Retailsolutions Sverige AB
– MobiPlus AB slog nya all time high rekord för varje månad under kvartalet
– Uppgradering av SMS-plattformen har gjorts för att förbättra spårbarheten.
– Extra bolagsstämma där styrelsen bemyndigades att göra en nyemission för bl.a. förvärv.

Väsentliga händelser under året 2017
– Förvärven av Wavecom AB samt Karlsson Företagspartner AB och Karlsson Investpartner AB
– Strategiskt viktiga avtal med större aktörer inom retail och e-handel.
– Övertecknad nyemission med 198% i samband med notering på aktietorget.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
– Nyemission utlyst med start 29:e januari för att bl.a. delfinansiera förvärvet av Retailsolutions Sverige AB.
– Extra bolagsstämma i februari utlyst med förslag att emittera aktier samt utställa konvertibler till tidigare ägare av Retailsolutions Sverige AB.
Redovisningsprinciper
Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Datum för årsstämma
16/5-2018

Datum för offentliggörande av årsredovisning
Tre veckor före årsstämman.

Utdelning
Ingen utdelning föreslås.

Kommande rapportdatum
17/5-2018 Delårsrapport

För ytterligare information
Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29/1 2018.

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som pdf

‹ Tillbaka