Den extra bolagsstämman idag, torsdag den 13 februari, beslöt bland annat att genomföra en företrädesemission. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Mobiplus 4,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionen kommer om den blir fulltecknad att lösa den ansträngda likviditetssituationen bolaget har haft de senaste månaderna. Emissionskostnaderna beräknas till 0,56 MSEK. Emissionen är säkerställd till 82% genom teckningsåtaganden och garanter.

Mobipluskoncernen befinner sig fortfarande i en återhämtningsfas där produktions- och leveranskapaciteten bättre anpassas till efterfrågan och företagets vässade produktportfölj. Detta är en pågående process som har visat sig vara mer omfattande än vad som tidigare prognostiserats vilket inneburit att bolaget under den senaste tiden har haft utmaningar avseende produktion och leverans. Det temporära kapacitetsunderskottet har nu åtgärdats genom en ny skalbar lösning med betydligt bättre kostnadseffektivitet.

Den organisatoriska omstruktureringen som pågått under det senaste året har föranlåtit bolaget att spetsa produkt- och tjänsteportföljen tillika kunderbjudandet. Mobiplus ska leverera digitala lösningar inom affärsområdena kassasystem och digitala skärmar, e-handel och webb, samt digital marknadsföring och lojalitetsplattformar. I linje med detta ligger den under föregående års försäljning av den analoga kalenderverksamheten, samt den planerade försäljningen av dotterbolaget Goodspot Sverige AB vars verksamhet huvudsakligen består av utomhusreklam.

Kostnader i samband med renodling av verksamheten och de rationaliseringar som gjorts har urholkat bolagets ekonomiska reserver. För att möjliggöra bolagets fortsatta digitala resa tillsammans med våra kunder genomför bolaget föreliggande nyemission. Bolaget ska med de resurser som tillförs stärka rörelsekapitalet och lägga grunden för en egenutvecklad mjukvara, en digital plattform som ökar kundnyttan genom att knyta samman befintliga affärsområden och samtidigt vidareutveckla bolagets lösningar avseende lojalitetsprogram.

För att säkerställa emissionen har styrelsen inhämtat teckningsåtagande från styrelseledamöter, befintliga aktieägare och nya investerare förutsatt att dessa erhåller teckningsrätter, om drygt 20 procent av emissionsbeloppet. Dessutom har en teckningsgaranti om 3 MSEK ställts ut av Fore C Investment Holding AB vilket gör att ytterligare 62 procent av emissionen är säkerställd.

 

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en Uniträtt.
 • För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) Uniträtt. Det krävs en (1) Uniträtt för att teckna en (1) Unit. Varje Unit består av två (2) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner.
 • Teckningskursen för en Unit är 0,80 SEK, vilket innebär 0,40 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 5 958 939 Units.
 • Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i MobiPlus AB under november månad till 70 procent av vägd genomsnittlig handelskurs under perioden 2 november – 13 november 2020.
 • Teckningsoptionerna omfattar högst 5 958 939 aktier.
 • Teckningsoptionerna kommer att vara föremål för daglig handel på Spotlight Stock Market från det att de registrerats på Bolagsverket till dess att de konverteras till aktier i december 2020.

Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 26 februari -12 mars 2020.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt var 18 februari 2020.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt var 19 februari 2020.
 • Avstämningsdag var 20 februari 2020.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 12 mars 2020.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 26 februari – 10 mars 2020.
 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 26 februari 2020 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av april 2020.

Teckning av emissionen

Teckning av aktier kan ske elektroniskt med BankID via Aktieinvest FK AB: www.aktieinvest.se/mobiplus2020

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras den 21 februari 2020 på Bolagets hemsida www.mobiplusgroup.se  och Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

För ytterligare information

Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13/2 2020.

Kort om MobiPlus

Mobiplus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Koncernen erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper bolagen kunderna med hela den digitala marknadsföringen. Koncernen tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos kunderna kan Mobiplus erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

 

Läs som pdf

‹ Tillbaka