MobiPlus AB: Kommuniké från årsstämma i MobiPlus AB (publ)

Vid årsstämma i MobiPlus AB (publ) som hölls den 16 maj 2019 beslutades bland annat följande: – Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. – Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret …

MobiPlus påbörjar rekrytering av ny VD

Nuvarande VD Fredrik Danielsson går på föräldraledighet den 30:e juni och kommer inte komma tillbaka i samma roll efter den perioden. ”Utgångsläget när jag tog uppdraget i höstas var att detta skulle vara en tillfällig lösning med målsättningen att få ordning på de utmaningar kring konsolidering av koncernens bolag som fanns samt att skapa förutsättningar …

Årsredovisning för MobiPlus AB (publ) och komplettering till kallelse till bolagsstämma

Se årsredovisning som bifogad pdf-fil. Enligt kallelsen till årsstämma som publicerades den 16 april 2019, kompletteras härmed kallelsen till årsstämma med nedanstående punkter till förslag på stämman; 8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämman. MobiPlus AB (publ) föreslår att styrelsen …

MobiPlus AB: Kallelse till årsstämma i MobiPlus AB (publ)

Aktieägarna i MobiPlus AB (publ), 556823-2465, kallas till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Ekonomivägen 6, i Askim. Anmälan mm För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2019, dels anmäla sitt …

MobiPlus tar ytterligare steg för att stärka helhetserbjudandet

För att stärka den enhetliga profilen och det enhetliga kunderbjudandet inom digitala tjänster kommer MobiPlus fusionera bolag samt avyttra icke-digitala affärsområden.   I linje med den uppdaterade affärsplan och profilering som tagits fram under 2018 har MobiPlus tagit ett par beslut för att renodla och öka enkelheten för bolagets kunder.   Det första steget är …

Korrigering av Bokslutskommuniké 2018 MobiPlus AB (publ). Q4 2018

Sedan bokslutskommunikén avlämnades per 2019-01-29 har den korrigerats enligt följande: Resultaträkning Inköp av handelsvaror har ökat med 259 698 kr, från -15 950 821 kr till -16 210 519 kr Övriga externa kostnader har ökat med 53 325 kr, från -8 444 119 kr till -8 497 444 kr. Därmed har rörelseresultatet minskat med 313 023 kr, från -6 545 128 kr till -6 858 151 kr. Balansräkning Konvertibeln har …

MobiPlus AB: Bokslutskommuniké MobiPlus AB (publ) Q4 2018

Siffror i sammandrag Koncernen Hela året (2018-01-01 – 2018-12-31) – Intäkterna för hela året uppgick till 39 189 178 SEK (25 452 088 SEK) – Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -3 206 388 SEK (430 706 SEK) – Rörelseresultatet före skatt uppgick till (EBIT) -6 034 297 SEK (-977 550 SEK) – Resultatet före skatt uppgick …

MobiPlus AB startar 2019 med en ny grafisk profil

Nytt år och nya möjligheter med nytt utseende. MobiPlus AB börjar året med att visa upp en ny grafisk profil och hemsida som kommunicerar att bolaget löser affärsproblem i en digital värld där människa, teknik och affär möts. MobiPlus AB består av flera tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern. Med en …