MobiPlus AB: Uppdatering om förfallen fordran mot MobiPlus AB

MobiPlus styrelse har under den senaste veckan fört ett antal dialoger med avsikt att kunna lösa bolagets akuta kapitalbehov. Avgående styrelsen lämnar nu över stafettpinnen till den nya styrelsen som tillträder 1 juli 2020. Fordringsägaren är villig att lyssna på den nya styrelsen och föra diskussionen vidare. Så länge den nya styrelsen har en trovärdig …

MobiPlus AB: Kommuniké från årsstämma 2020

Bolagsstämman kunde inte fullföljas då årsredovisningen inte kunde fastställas. Representant för bolagets huvudägare önskar genomlysning av dotterbolagens årsredovisningar samt få klarhet i bakgrunden till den tidigare kommunicerade skuld som är förfallen, innan beslut om fastställelse kan fattas. Detta innebär att dispositionen av bolagets resultat och ansvarsfrihet för styrelseledamöter samt verkställande direktör kommer att bordläggas till …

Förändringar i tidigare kommunicerat förslag till beslut inför årsstämman i MobiPlus AB (publ) 30 juni 2020

Förändringar i tidigare kommunicerat förslag till beslut inför årsstämman i MobiPlus AB (publ) 30 juni 2020 Tidigare kommunicerat förslag från bolagets direkta och indirekta majoritetsägare till val av styrelse och styrelseordförande har förändrats eftersom Sebastian Maj och Marcus Alsing har meddelat Bolaget att de inte står till förfogande för val till styrelsen. Bolaget avvaktar nu …

Förslag till beslut inför årsstämman i MobiPlus AB (publ) 30 juni 2020

Fredrik Alsgren, som direkt eller indirekt via Havslyckan AB representerar ca 61 % av rösterna i bolaget, har inkommit med följande förslag inför bolagets årsstämma den 30 juni 2020: 9) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämma. Havslyckan AB föreslår att …

Revisionsberättelse och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Mobiplus AB presenterade igår årsredovisning och revisionsberättelse för 2019. I revisionsberättelsen som här bifogas i sin helhet finns lämnat en upplysning av särskild betydelse. Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse i årsredovisningen gjort ett uttalande under ’Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift’. Där framgår det bland annat att bolaget är beroende av ytterligare kapitaltillskott …

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019

MobiPlus AB (publ) presenterar idag sin årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019. För ytterligare information Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB Telefon: 031-387 07 75 E-post: calle@mobiplus.se www.mobiplusgroup.se Kort om MobiPlus MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar …