Se årsredovisning som bifogad pdf-fil.

Enligt kallelsen till årsstämma som publicerades den 16 april 2019, kompletteras härmed kallelsen till årsstämma med nedanstående punkter till förslag på stämman;

8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämman.
MobiPlus AB (publ) föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och att man under året kan komma att adjungera in personer för att komplettera med olika typer av specialistkompetens.

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
Förslag föreligger att styrelsearvode utgår om 81.000 kr/år och styrelseledamot, fördelat genom månadsvis utbetalning. Inget styrelsearvode utgår till styrelseledamöter som är verksamma i eller får ut annat vederlag i bolaget. Revisorsarvode utgår löpande.

10-11) Val av styrelse och revisor. Val av styrelseordförande.
Förslag föreligger om omval av styrelse bestående av Fredrik Alsgren, Stefan Carlén, Ronni Larsson, Calle Mörck, revisionsbyrån Grant Thornton med huvudansvarig revisor Patric Hofréus. Vidare föreslår styrelsen att Niclas Bergkvist väljs in i styrelsen som styrelseordförande.

 

För ytterligare information
Fredrik Danielsson, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-382 08 01
E-post: fredrik.danielsson@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Kort om MobiPlus
MobiPlus är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

 

Årsredovisning 2018
Revisionsberättelse 2018
Läs som pdf

‹ Tillbaka